تاثیر مشاوره مسیر شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا

0
اشتراک

تاثیر مشاوره مسیر شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره مسیر شغلی با رویکرد حکایتی کوکران بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا انجام شد که روش پژوهش آن نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری دانشجویان نابینای دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان در سال تحصیلی ۹۳ـ۱۳۹۲ بود.۳۰ نفر از دانشجویان نابینا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش هفت جلسه سه ساعته مشاوره مسیر شغلی با رویکرد کوکران دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (ساویکاس و پورفلی، ۲۰۱۲) گردآوری و با استفاده از آزمون کواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که این مداخله مشاوره ای بر ابعاد دغدغه، کنترل و کنجکاوی موثر بوده است (۰/۰۱>P) در حالی که تاثیر معناداری بر بعد اعتماد نداشته است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره مسیر شغلی با رویکرد حکایتی کوکران بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا موثر است.

کلیدواژگان: مشاوره مسیر شغلی، رویکرد حکایتی، انطباق پذیری مسیر شغلی، دانشجویان نابینا

نویسندگان:

اسماعیل محمدی، پریسا نیلفروشان ، سمانه سلیمی

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی – سال هفدهم، شماره ۶۳، بهار ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.