ایجاد اشتغال زایی ۲ هزار نفر در خانه های بوم گردی هرمزگان