کرمانشاه با سه کشاورز، گوسفند دار و زن کارآفرین در کشور درخشید

0
اشتراک

کرمانشاه با سه کشاورز، گوسفند دار و زن کارآفرین در کشور درخشید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر خسرو شهبازی در حاشیه سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی نمونه کرمانشاه با سه کشاورز، گوسفند دار و زن کارآفرین در کشور درخشیدهای ملی بخش کشاورزی گفت: پس از بررسی کمیته انتخاب نمونه های ملی وزارت جهاد کشاورزی، سه نفر از استان کرمانشاه در رشته های کشت و صنعت نمونه کشاورزی، گوسفنددار نمونه و زن کارآفرین نمونه روستایی به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند

شهبازی از جمله دلایل انتخاب این نمونه‌ها در سطح ملی را مدیریت بهینه و بهره وری تولید در اراضی کشاورزی بیان کرد و تصریح کرد: اقداماتی همچون صادرات محصول به خارج از کشور و ورود ارز به داخل کشور، ارائه فعالیت های ترویجی با مشارکت جهاد کشاورزی، بازاریابی و بازار رسانی محصولات تولیدی، کاربـرد تکنیکهـای نویـن در پـرورش گوسـفند در راسـتای بهبـود راندمـان تولیدمثـل در گله، دارا بودن گله یکدست و سالم منطبق بر مشخصات فتوتیپی توده نژاد شاخص منطقه نژاد سنجابی و… را به عنوان ملاکهای اصلی انتخاب آنها اعلام کرد.
وی یکی از منتخبین استان را تیمور صفایی،ساکن روستای قیسوند بخش کوزران شهرستان کرمانشاه معرفی کرد که دارای دامداری با ظرفیت ۳۰۰ راس دام می‌باشد

وی اعمال مدیریت صحیح را یکی از مهمترین ویژگی‌های منتخبین ملی برشمرد و تصریح کرد: این تولید کننده برتر دارا بودن گله یکدست و سالم منطبق بر مشخصات فتوتیپی توده نژاد شاخص منطقه (نژاد سنجابی)، دارا بودن ساختمان و تأسیسات مناسب و اصولی جهت پرورش دام با توجه به آب و هوای منطقه، کاربـرد تکنیکهـای نویـن در پـرورش گوسـفند شـامل همزمان سـازی فحلـی، تلقیـح مصنوعـی و زایـش خـارج فصل در راسـتای بهبـود راندمـان تولیدمثـل در گله، دارا بـودن زمیـن مرتـع بـه میـزان ۵۰هکتـار بـه صورت مشـاع بـه منظور تأمین بخشـی از خوراک دامهـا، دارا بودن مکان بهداشتی مناسب برای گله ها توانست رتبه برتر کشوری را از سوی وزارت جهاد کشاورزی کسب وبه گوسفند دارنمونه ی کشوری انتخاب شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: منتخب دیگر استان سید مظفر عبداله از دهستان الهیار خانی شهرستان کرمانشاه بوده که بعنوان نمونه کشوری واحد کشت و صنعت کشاورزی انتخاب شده است
شهبازی افزود: این مدیر واحد ضمن مدیریت بهینه و بهره وری تولید در اراضی کشاورزی، به ایجاد چرخه کامل تولید، فرآوری و عرضه رب و فرآورده های آن از ابتدا تا انتها اقدام نموده است

شهبازی دارا بودن ماشـین آلات کشـاورزی مـدرن بـه منظور انجـام فعالیتهای تولیدی در سـطح اراضی تحت پوشـش و ارائـه خدمات مکانیزاسـیون به اعضای شـرکت، اخذ بالاترین نمره ارزشیابی در سال مورد نظر در بین شرکت های کشت و صنعت خصوصی، ارائه فعالیت های ترویجی با مشارکت مدیریت شهرستان، ارائه بهترین عملکرد تولید در هکتار گوجه فرنگی و صادرات محصول به خارج از کشور و ورود ارز به داخل کشور موفق به کسب جایگاه نمونه کشوری شد

وی در ادامه خانم روژین پژوهنده منتخب سوم استان معرفی کرد که ساکن شهرستان صحنه می‌باشد و به عنوان زن کار آفرین نمونه روستایی موفق سال ۹۵ در سطح کشور انتخاب شده است
شهبازی تصریح کرد این کشاورز نمونه توانسته ارتباط موثری با سـایر ادارات مرتبط (امور عشـایر، بخشـداری، مدیریت جهاد کشـاورزی و …) در بهبود وضعیت تولید دست یابد

شهبازی راه اندازی تشکل اقتصادی (صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری)، آموزش زنان روستایی از طریق همکاری با اداره فنی و حرفه ای استان، بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی زنان عشایر منطقه، تـلاش در جهـت افزایـش درآمـد خانـوار عشـایر از طریـق ایجـاد کارگاههـای تولیـدی بـه منظـور کاهـش تخریـب منابـع طبیعی، معتمد محلی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موفق به کسب رتبه برتر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: درسـال زراعی ۹۵ـ۱۳۹۴فعالیت سـتاد شناسـایی، انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشـاورزی براسـاس روال همـه سـاله از شـروع فصـل زراعـی آغاز شـده و سـتادهای شهرسـتانی و استانی بـر حسـب وظیفه مندی خاص خـود بـه شناسـایی و ثبت نـام از داوطلبـان و کاندیداهـای برتـر در سـطوح و رشـته های مختلـف اقـدام نمودنـد.

شهبازی خاطرنشان کرد: در ایـن سـال، فعالیـت شناسـایی در شهرستانهای گرمسـیری از فروردیـن مـاه و در سـایر شهرستانها به طور رسـمی از تیرمـاه آغاز شـد.

شهبازی با اشاره به اینکه شهرستانهای استان، براسـاس تقویـم زمانـی در ۴مرحلـه اصلـی و یک مرحلـه نهایی (جمعـاً در ۵مرحلـه) اقدامات مربـوط بـه شناسـایی، انتخـاب و معرفـی نفـرات برتـر به سـتاد سازمان را عملیاتـی نمودند، تصریح کرد: در مجموع بیش از۲۰۰ فـرم دردبیرخانه سـتاد سازمان دریافت گردید.
وی اضافه کرد: فرم‌ها پـس از ثبـت در دبیرخانـه سـتاد بـرای بررسـی فنی و کارشناسـی به کمیته هـای فنی و تخصصـی داوری ارسـال گردید و در نهایت تعدا د ۵۹ فرم مورد تایید قرار گرفت

وی گفت: از مجمـوع تعـداد ۵۹ فرم تاییـد شـده، شهرستان کرمانشاه با ۲۰ نفر بیشترین و شهرستانهای جوانرود، گیلان غرب و سنقروکلیایی (هرکدام یک نمونه )کمترین نمونه را در بخش کشاورزی استان احراز نموده اند.

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.