مقایسه و بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در دانش آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوش

0
اشتراک

مقایسه و بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در دانش آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوش

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه و بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در دانش آموزان دختر مدارس عادی و تیزهوش شهرستان آباده در سال تحصیلی ۹۰ـ۱۳۸۹ بود. جامعه آماری این پژوهش ۴۸۰ دانش آموز بودند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۰۰ دانش آموز از دبیرستان عادی و ۱۰۰ دانش آموز از دبیرستان تیزهوش انتخاب شد. برای سنجش ویژگی های شخصیتی، پرسش نامه شخصیتی (آیزنک، ۱۹۹۰) برای نوجوانان و برای سنجش سلامت روان، از پرسش نامه سلامت روان گلدبرگ استفاده گردید. تحلیل یافته ها بر اساس تحلیل واریانس چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین دانش آموزان تیزهوش و عادی در سطوح ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و دروغگویی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/001). همچنین بین سلامت روان و همه سطوح آن بجز کارکرد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/05). ضریب همبستگی بین روان رنجورخویی و سلامت روان، پرخاشگری و سلامت روان، دروغگویی با سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش معنادار شد. همچنین ضریب همبستگی بین پرخاشگری و سلامت روان با (۰/۴-= r)، دروغگویی با سلامت روان در دانش آموزان عادی معنادار شد. این پژوهش نشان داد که میزان دروغگویی و روان رنجورخویی، در بین دانش آموزان مدارس عادی بیشتر از مدارس تیزهوش است و همچنین دانش آموزان تیزهوش از سلامت روان بالاتری در زیرمقیاس های علایم جسمانی و افسردگی برخوردار بودند که باعث شده آنان سبک روی آوری بهتر و موثرتری برای حل مسائل زندگی داشته باشند، کمتر دچار اضطراب و نگرانی شوند و از سلامت روانی بالاتری برخوردار گردند.

کلیدواژگان: شخصیت، سلامت روان، مدارس تیزهوشان، مدارس عادی

نویسندگان:

فهیمه رجبی ، عبدالهانی شیرعلی

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی – سال هفدهم، شماره ۶۳، بهار ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.