تاریخ: ۲۰:۵۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

حجت الاسلام والمسلمین بهروز لک، دبیر کمیسیون مهارتی «مدیریت و سیاست» کنگره بین المللی قرآن و علوم آدمی، درکنار اشاره به گستره رشد و پیشرفت علمی تفسیر قرآن کریم، اظهار داشت: اولین مقاله عرضه شده در این جلسه مهارتی، «مرجعیت علمی قرآن در مطالعه سیاسی» هست.وی با اظهار این که مقاله «مهمترین شاخص های اداره […]

حجت الاسلام والمسلمین بهروز لک، دبیر کمیسیون مهارتی «مدیریت و سیاست» کنگره بین المللی قرآن و علوم آدمی، درکنار اشاره به گستره رشد و پیشرفت علمی تفسیر قرآن کریم، اظهار داشت: اولین مقاله عرضه شده در این جلسه مهارتی، «مرجعیت علمی قرآن در مطالعه سیاسی» هست.وی با اظهار این که مقاله «مهمترین شاخص های اداره از منظر قرآن کریم» یکی دیگر از مقالاتی هست که از طریق آقای علی آقاصفری عرضه شد، ابراز داشت: مقاله «ارتباطات میان کسی از منظر قرآن کریم» نیز چگونگی ارتباطات اشخاص از منظر قرآن را در شش مبحث ارزیابی نموده هست.حجت الاسلام والمسلمین فاکر میبدی دبیر علمی کمیسیون مهارتی «فقه و حقوق»، با اظهار این که چهار مقاله در این کمیسیون عرضه شد، اظهار داشت: هدف قرآنی نظام حقوقی معاهدات، من جمله نوشتارهایی بود که معاهده وین را با آموزه های قرآنی قیاس و تطبیق داده است؛ نگارنده در این مقاله به این دستاورد دست یافته که در نظام اثبات گرایی منحصرا نظم منظور هدف استف از انجایی که در آموزه های قرآنی، نظم عادلانه مورد دقت قرار می گیرد.دبیر علمی کمیسیون مهارتی «فقه و حقوق»، با اظهار این که در مقاله مرجعیت قرآن برای فقه، درکنار دغدغه مندی نسبت به مسائل فقه و قرآن کریم، بر این مبحث که نسبت به قرآن در حوزه فقه کم دقتی شده، اهتمام می شود، اظهار داشت: در این نوشتار راهکارهایی برای برون رفت قرآن از محجوریت ایده می شود.حجت الاسلام والمسلمین فاکر میبدی ارزیابی غایت تاریخ در تفکر هگن با آموزه های قرآنی را آخرین مقاله عرضه شده در کمیسیون فقه و حقوق بیان کرد و ابراز داشت: در این نوشتار درکنار دقت به تمایزات دو دیدگاه، بر این مبحث اهتمام شده که آدم در تفکر هگن وادار تاریخ تشریح می شود، از انجایی که در تفکر قرآنی آدم مرید و مختار و خود رقم زننده تاریخ هست.حجت الاسلام والمسلمین کاویانی، دبیر کمیسیون «روانشناسی تربیتی، اخلاق و تربیت» با اظهار این که در این جلسه ۵ مقاله عرضه شد، ابراز داشت: «تحلیل روان شناختی رشد و تکامل اجتماعی از نگاه قرآن»، «تصویر سازی اعجاز آمیز قرآن در اظهار فضائل و رذائل اخلاقی»، «بررسی نظریه رشد و شناختی پیراژه و دلالت های تربیتی آن از منظر قرآن و حدیث»، «چیستی تجربه عرفانی از منظر قرآن کریم »و نیز «شناسایی شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم» مقالات عرضه شده در این کمیسیون بود.حجت الاسلام والمسلمین کاویانی با اظهار این که مقاله «تصویر سازی قرآن در اظهار فضائل و رذائل اخلاقی» بعضی از اقداماتی آدمی را مورد دقت قرار داده هست، اهتمام کرد: این مقاله راه رهایی آدم لنگر انداخته در مادیات را رشد یافتگی معنوی ارائه می کند.وی اضافه کرد: مقاله «بررسی نظریه رشد و شناختی پیراژه و دلالت های تربیتی آن از منظر قرآن و حدیث» رشد اجتماعی از دیدگاه قرآن و طی مسیرهای رشد را مورد دقت قرار داده هست.