تاریخ: ۱۶:۰۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
کتاب «الگوی تنظیم مشی جنسی با رویکرد اسلامی» انتشار یافته شد

   نویسنده کتاب معتقد هست، تمایل جنسی کارکرد لذت آوری دارد و البته در فراروی لطمه هست. ولی همان نوع که همواره و دائماً شهوت و تمایل جنسی وسیله تولید مثل قرار نمی گیرد، عقل نیز در تمام آدم ها و در تمام مرحله های زندگانی بر کارکرد غریزه جنسی حاکم نیست، وگرنه انحراف جنسی […]

   نویسنده کتاب معتقد هست، تمایل جنسی کارکرد لذت آوری دارد و البته در فراروی لطمه هست.

ولی همان نوع که همواره و دائماً شهوت و تمایل جنسی وسیله تولید مثل قرار نمی گیرد، عقل نیز در تمام آدم ها و در تمام مرحله های زندگانی بر کارکرد غریزه جنسی حاکم نیست، وگرنه انحراف جنسی و فساد اخلاقی دیده نمی گردید و در مورد این مسائل نیز احساس نگرانی وجود نداشت.

زیرا هم دستگاه جنسی در راه رشد خویش در مرحله های متفاوت سنی فعالیت دارد و هم کسانی می باشند که محتمل هست در شرائط های متفاوت از بقیه سوء بکارگیری جنسی کنند.

مثل هر مبحث حیاتی و ارزشمند، کنترل اقداماتی خطرناک جنسی محملی برای رویکردها و دیدگاه های متمایز هست.
به طور مثال کسانی می باشند که از «آموزش جامع مسائل جنسی» پشتیبانی می کنند؛ دربردارنده برنامه هایی که رویکرد کم شدن لطمه دارد و درکنار ارتقای خویشتنداری جنسی تعلیم هایی در مورد قوی کردن دانش، تخصص و نگرش اشخاص برای کم شدن لطمه های اقداماتی جنسی دارد.
در سوی دیگر، کسانی می باشند که سیاست های «فقط خویشتنداری جنسی» را انتخاب کرده اند و بر توانمندسازی اشخاص در خویشتن داری در مقابل اقداماتی جنسی نابهنجار و بیرون از چارچوب ازدواج اهتمام دارند البته کسانی هم می باشند که از راهبردهای چندگانه پشتیبانی می کنند.

نهادهای دینی نیز از حجم مهارگری التزام دینی برای کنترل اقداماتی جنسی خطرناک بکارگیری کرده اند. مجموعه ای از تحقیقات نیز نشان می دهد که معیارهای متفاوت دین ورزی با کم شدن فعالیت جنسی پیش از ازدواج در ارتباط هست.

برپایه نظر محققانی مثل شی نهادهای دینی مسیحیت کوشیده اند منحصرا مشی جنسی را مهار کنند، ولی رویکرد برآمده از مراجع اسلامی در مبحث اداره اقداماتی جنسی، رویکردی هست جامع، و دربردارنده دو سیاست های: ازدواج و خویشتن داری جنسی. با این توضیح که:

۱.

۲. از دیدگاه قرآن، شیوه ارضای جنسی بیرون از چارچوب ازدواج شیوه نامطلوب و فحشا است

۳. ۲. حد و مرز ارتباط جنسی مشروع و سالم را مشخص کرده هست.

۴.
راهکار کنترل لطمه در مرحله ناممکن بودن ارضای جنسی در چارچوب ازدواج را خویشتنداری جنسی (= استعفاف) دانسته هست.

بر این اساس، سیاست های خویشتن داری جنسی نیز دو گستره عمده کسی و اجتماعی را در بر می گیرد:

این مطلبو از دست ندید!  برگزاری نمایشگاه هنرجویان عکاسی در بجنورد

۱. قوی کردن توانمندی روان شناختیِ خویشتنداری جنسی که پایداری در مقابل وسوسه، توان دیرکرد ارضا، بازداری مشیی و تاب آوری در دشواری های خویشتنداری را دربردارنده می شود؛

۲.

ضرورت و ارزش پژوهش

از این رو، نگاهی دوباره به نظریه ها و برنامه های تنظیم مشی جنسی، آن هم از دیدگاهی برآمده از مراجع اسلامی، لزوم دارد؛

در این کتاب، در چارچوبی نسبتاً متمایز از امور موجود، خویشتنداری جنسی بررسی شده است؛

قوی کردن توانمندی روان شناختیِ خویشتنداری جنسی که پایداری در مقابل وسوسه، توان دیرکرد ارضا، بازداری مشیی و تاب آوری در دشواری های خویشتنداری را دربردارنده می شود؛ ۲. تنظیم اجتماعی مشی جنسی که به کنترل زمینه های خطرناک ارتباط و تحریک جنسی ارتباط دارد.

عناوین قسمت ها و فصول متفاوت کتاب الگوی تنظیم مشی جنسی با رویکرد اسلامی

بخش اول: مشی جنسی

فصل اول:انگیزه و تمایل جنسی

۱. سازوکار تمایل جنسی

۲. دلائل تمایل جنسی

فصل دوم:بروز مشی جنسی  

۱. تفاوت خانم و مرد در مشی جنسی

۲. عشق و مشی جنسی

۳. رشد و دگرگونی جنسی

۴. اختلالات و انحرافات جنسی

۵. ارضا و سرکوب جنسی

۶. تندرستی مشی جنسی

قسمت دوم: تنظیم مشی جنسی

فصل سوم: الگوهای تنظیم مشی جنسی

۱. نگاهی به لطمه های مشی جنسی

۲. راهبردهای کنترل اقداماتی خطرناک جنسی

۳. برنامه های خویشتنداری جنسی

۴. بررسی برنامه های خویشتنداری جنسی

۵. وضع جوامع مسلمان

۶. لزوم ترسیم مدلی متفاوت

فصل چهارم:الگوی تنظیم مشی جنسی در مراجع اسلامی

۱. اغراض تنظیم مشی جنسی

۲. اصول تنظیم مشی جنسی

۳. رویکرد تنظیم مشی جنسی در اسلام

قسمت سوم: خویشتنداری جنسی

فصل پنجم:سازمان یافتگی خویشتنداری در نظام روانی

۱. خویشتنداری و عقل اخلاقی

۲. مؤلفه های معنای خویشتنداری

۳. عملیات خویشتنداری

فصل ششم:سطوح و قلمروهای خویشتنداری

۱. قلمروهای روان شناختی

۲. قلمروهای کارکردی

۳. سطوح روان شناختیِ خویشتنداری

فصل هفتم:توانمندی های خویشتنداری جنسی

۱. خویشتنداری جنسی در پرتو عفاف

۲. توانمندی های روان شناختی

۳. موانع خویشتنداری جنسی

فصل هشتم:تنظیم اجتماعی مشی جنسی

اصول ارتباط اجتماعی خانم و مرد در کم وزن عفاف

۱. کمترین تماس

۲. کمترین تحریک

فصل نهم:پرورش خویشتنداری جنسی در کودکی

۱. نقش یادگیری در تربیت جنسی

۲. نگهدارى های تربیتی

۳. پروراندن توانمندی های عقلی

۴. پروراندن توانمندی های اخلاقی