گروه: اخبار
تاریخ: ۱:۲۶ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خلاصه شبکه های اجتماعی مجازی در دهه جاری توسعه و گسترش زیاد یافته هست و خصوصا در ایران اشخاص صرف نظر از سن و جنس و پایگاه اجتماعی و اقتصادی استقبال بسیاری از عضویت فعال در این شبکه ها کرده اند و در کنار این فرهنگ مادی احتیاج به تنظیم و ایجاد قواعد و قوانین […]

خلاصه

شبکه های اجتماعی مجازی در دهه جاری توسعه و گسترش زیاد یافته هست و خصوصا در ایران اشخاص صرف نظر از سن و جنس و پایگاه اجتماعی و اقتصادی استقبال بسیاری از عضویت فعال در این شبکه ها کرده اند و در کنار این فرهنگ مادی احتیاج به تنظیم و ایجاد قواعد و قوانین مترتب بر آن نیز احساس می گردد. از آنجا که با گستردگی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی –علی رغم مزایای این شبکه ها-شاهد چالش های جدید و سو استفاده از آن خصوصا در راستای ی اطلاعات خصوصی اشخاص در راستای های خانوادگی، مالی و … هستیم و با توجه به ارزش حریم شخصی اشخاص به عنوان یکی از حقوق بنیادی بشر؛در مقاله حاضر هدف کلیدی این هست که نقش  شبکه های تلگرام و واتس اپ بر حریم شخصی اشخاص مورد ارزیابی قرار گیرد.در همین راستا به ارزیابی ارتباط بین به اشتراک گذاری علاقه مندی ها توسط اعضا، تولید محتوا به ابزار ی اعضا و تبلیغات هدفمند با تهدید حریم شخصی اشخاص پرداخته گردید.
جامعه ی آماری پژوهش کلیه اعضاء شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس اپ در دو منطقه ۹ و ۲۲ شهر تهران می باشند. یافته ها نشان می دهد بین به اشتراک گذاری علاقه مندی ها توسط اعضا در شبکه های اجتماعی وتهدیدحریم خصوصی اشخاص، آنهارابطه ی معناداری وجوددارد. علاوه بر این بین تولید محتوا در شکه های اجتماعی به ابزار فرد و تهدید حریم شخصی ارتباط وجود دارد.

واژگان کلیدی: شبکه های اجتماعی؛ تلگرام؛ واتس اپ؛ حریم شخصی

نویسندگان:

محمد هادی خوش مشی: دانشجوی کارشناس ارشد علوم ارتباطات، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

 سارا محمدپور: عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران(نویسنده و عهده دار مکاتبات)

فصلنامه پژوهش اجتماعی – دوره ۹، شماره ۳۶، پاییز ۱۳۹۶٫