گروه: اخبار
تاریخ: ۲۲:۲۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
معاون حقوقی ریاست جمهوری:تحمیل فرهنگ، تفکر های تندرو را برمی انگیزد

وی دنبال کرد: مبنای بحث این هست که تنوع فرهنگی منشا تنوع نظام های حقوقی هست، زیرا نظام حقوقی علی الاصول بر آمده از مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و افتصادی یک جامعه هست. در دستاورد تنوع فرهنگی و به تبع، تنوع حقوقی که مراجع غنی فرهنگی و تمدنی ملت های عضو جنبش کشورهای غیر دارای […]

وی دنبال کرد: مبنای بحث این هست که تنوع فرهنگی منشا تنوع نظام های حقوقی هست، زیرا نظام حقوقی علی الاصول بر آمده از مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و افتصادی یک جامعه هست. در دستاورد تنوع فرهنگی و به تبع، تنوع حقوقی که مراجع غنی فرهنگی و تمدنی ملت های عضو جنبش کشورهای غیر دارای پایبندی را نشان می دهد نه صرفا خوب، لکن گریز ناپذیر هست.
معاون ریاست جمهوری اضافه کرد: بعنوان نمونه میتوان به اصولی از قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مدنی آن اشاره کرد که این تنوع رژیم حقوقی را که بر آمده از تنوع فرهنگ و دین بعنوان یکی از عناصر کلیدی فرهنگ هست، هم در میان تبعه ایرانی و هم نسبت به تبعه خارجی مقیم ایران قبول دارند.
..)

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری اهتمام کرد: در اصل ۱۳ قانون بنیادی، حقوق همانندی به دیگر اقلیت های مذهبی همچون زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان اعطا شده و سرانجام در اصل ۱۴، دولت ایران و تبعه مسلمان ایرانی را مکلف کرده هست که با همه غیر مسلمین طبق انصاف و عدالت اسلامی برخورد و حقوق آدمی آنها را رعایت کنند.
جنیدی تاکید کرد: جذاب آن که در ماده ۷ قانون مدنی، دیدگاهی همانند قانون بنیادی، برای تبعه ایرانی پیرو سایر مذاهب اسلامی و یا سایر ادیان در نظر گرفته شده هست بویژه در قالب امکان اجراء مقررات دولت متبوع بر احوال شخصیه، به تبعه خارجی مقیم ایران نیز تسری داده شده و دامنه شناسایی تنوع فرهنگی و به تبع تنوع رژیم حقوقی حاکم بر اشخاص، همه ایرانیان و تبعه خارجی را در بر گرفته هست.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری اضافه کرد: در واقعیت در نظام های حقوقی متفاوت، شاخه ای از حقوق دیده می گردد که آن را حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض فوانین می نامند.
کشورهای حقوق نوشته، زیادتر از عنوان اول و کشور های حقوق عرفی زیادتر از عنوان دوم استفاده می نمایند.
جنیدی دنبال کرد: من از منظر این همایش، شایسته می دانم که این شاخه حقوق را بعنوان حقوق تحمل و بردباری تلقی کنم زیرا به ما می آموزد که در مورد ها تعارض مقررات و در فرض مربوط شدن یک مبحث یا اختلاف به دو یا چند کشور، در مورد های ضروری هست حقوق خارجی را که شایسته تر هست نسبت به مبحث اجراء کرد و از قاعده سنتی سرزمینی بودن مقررات و اجراء قانون دادگاه اجتناب گردد. وی اضافه کرد: این امر به معنی تحمل حقوق خارجی در دل حقوق درونی و ملی و اجراء سامانه حقوق موضوعه کشور دیگر در درون نظام حقوقی متبوع دادگاه هست.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری متذکر گردید: در واقعیت قاضی از دیدگاه سنتی اجراء حقوق جایی یا سرزمینی عدول و به اجراء حقوق خارجی که برای تنظیم ارتباط متنازع فیه شایسته تر هست، روی می آورد.
این رویکرد نشانگر شناسایی و پذیرش تنوع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بازتاب آن در تنوع حقوقی، تحمل و اجراء نظام حقوقی دیگر با ارزشهای متمایز در درون نظام حقوقی ملی و جایی هست.

وی تاکید کرد: در دستاورد بدون رد لزوم دستیابی به مفاهیم جهانی و عام الشمول حقوق بشر، ضروری هست به تنوع فرهنگی دقت داشت و آن را منعکس و از عنوان کرد وگوی مستمر بین فرهنگ ها و تمدن های متنوع و متکثر برای وصول به مفاهیم واقعا عام الشمول استقبال کرد.

جنیدی افزود: امید هست دهمین سالگرد اعلامیه تهران و ایجاد مرکزحقوق بشر و تنوع فرهنگی شروعی نوین بر گفتمانی موثر و مستمر در مورد ارزشهای حقوقی فراگیر مبتنی بر کشف و پیشرفت وجوه مشترک فرهنگ ها و تمدن های متنوع و متکثر باشد.
۱۴۲۹/ ۳۴۰۴**انتشار: محسن اسماعیلی