تاریخ: ۱۶:۲۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، دکتر جواد اکبری زاده افزود: طرح تربیت سفیران تندرستی برای اعمال برنامه ملی خود نگهدارىی از ابتدای سال ۹۵ در منطقه سیستان آغاز شده هست و همان طور ادامه دارد. وی گفته بود: سفیر تندرستی که عضوی از اعضای یک خانواده و جامعه هست دست کم ضروری […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، دکتر جواد اکبری زاده افزود: طرح تربیت سفیران تندرستی برای اعمال برنامه ملی خود نگهدارىی از ابتدای سال ۹۵ در منطقه سیستان آغاز شده هست و همان طور ادامه دارد.

وی گفته بود: سفیر تندرستی که عضوی از اعضای یک خانواده و جامعه هست دست کم ضروری هست هشت کلاس سواد برخوردار باشد تا بتواند بصورت داوطلبانه وظیفه جابه جایی مطالب آموخته شده در حوزه تندرستی و نگهدارى فعال از تندرستی خود، اعضای خانواده و جامعه را عهده دار گردد که طرح سفیران تندرستی دربردارنده سفیر تندرستی دانش آموزی، خانوار، دانشجویی و بویژه معلمان در راستای اعمال برنامه ملی خود نگهدارىی، در سیستان انجام گردید.

وی با اشاره به اغراض اعمال برنامه سفیران تندرستی عنوان کرد: بسیار شدن ترقی کم وزن و کیفیت زندگانی، رضایت مردم از خدمات بهداشتی و معالجهی، پیشگیری از بیماری های اولیه، بهره وری اشخاص و بسیار شدن قدرت تولید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، بسیار شدن کمیت و کیفیت همکاری مردم در تندرستی و نگهدارى از بیماری ها و رشد تحصیل و کار سالم در کشور من جمله اغراض این طرح هست.تعداد سفیران تندرستی خانوار تربیت شده ۱۴ هزار و ۱۳۳، دانش آموزی شش هزار و ۵۲۶، معلمان هزار و ۱۰۱ و دانشجویی ۱۵۱ نفر هست.

انتهای پیام