گروه: مجله
تاریخ: ۸:۴۹ :: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
عکس: موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است!

سرویس عکس و فیلم فردا: این موجود نیمی گیاه و نیمی حیوان است، نیروی خود را از خورشید میگیرد و مانند حلزون در آب حرکت میکند.  

سرویس عکس و فیلم فردا: این موجود نیمی گیاه و نیمی حیوان است، نیروی خود را از خورشید میگیرد و مانند حلزون در آب حرکت میکند.  موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است