تاریخ: ۱:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
سود میلیاردی قاچاقچی گری به سبک ارتباطات

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، در قاچاق مکالمه به جای این که ارتباطات دیگر کشورها بطور مستقیم به مقصد ارسال گردد، به ایران ارسال و از مسیر جایگاه ها بین الملل ما به کشور مقصد ارسال می شود؛ تا از یارانه پرداختی ایران به مکالمات برای ارزان تر درآمدن هزینه مکالمات […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، در قاچاق مکالمه به جای این که ارتباطات دیگر کشورها بطور مستقیم به مقصد ارسال گردد، به ایران ارسال و از مسیر جایگاه ها بین الملل ما به کشور مقصد ارسال می شود؛ تا از یارانه پرداختی ایران به مکالمات برای ارزان تر درآمدن هزینه مکالمات به سود شهروندان دیگر کشورها استفاده گردد.

در این جا قاچاقچیان ارتباطات (که در قالب یک شرکت فعالیت می کنند) با واسطه قرار دادن کشورمان برای برقرار کردن یک مکالمه خارجی از مجال مکالمه ارزان ایران و یارانه ذکر شده استفاده می کنند؛ برقرار کردن این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن (از بیرون به داخل) غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی نامیده می گردد.

قاچاق ۴۰ درصدی ترافیک بین المللی در کشور

مکالمات بین الملل ضروری هست از مسیر جایگاه ها رابطه بین الملل کشور مبدا و مقصد برقرار گردد و کشور ما برای برقرار کردن مکالمات بین المللی مبلغی را بعنوان یارانه پرداخت می کند؛ کاری که در بسیاری از کشورهای دیگر مرسوم نیست.

با وجود این مبحث، قیاس درآمدهای دو سال موخر شرکت ارتباطات زیرساخت نشان از افزایش حدود ۲۵۰ میلیارد تومانی در حوزه مکالمات بین الملل دارد.

در همین باره مجید میرزایی – مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت- از انجایی که ترافیک بین المللی را حق حاکمیتی دولت و در حوزه اختیارات شرکت ارتباطات زیرساخت دانسته با تاکید بر وجود جابه جایی غیرمجاز مکالمه در کشور، میزان جابه جایی غیرمجاز مکالمات تلفنی بین المللی کشور را گفت: برآوردها نشان می دهد که حدود ۴۰ درصد ترافیک بین المللی کشور در حال حاضر بصورت غیرمجاز جابه جا می گردد که هم بصورت ترمینیشن از بیرون کشور وارد و هم بصورت اورجینیشن از کشور بیرون می گردد، بدون اینکه وارد گیت های شرکت ارتباطات زیرساخت گردند. این درحالیست که زیرساخت بعنوان نماینده دولت اختیار انحصاری عرضه این سرویس را دارد و ترافیک بین الملل حق حاکمیتی دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت هست.

مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت وگو با ایسنا در توضیح ترافیک مجاز و غیرمجاز اظهار کرد: جابه جایی ترافیک تلفنی یا همان مکالمات بین الملل حق حاکمیتی دولت هست و شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت گیت هایی را تشخیص کرده که حالت مجاز ترافیک بین الملل ضروری هست از این گیت ها به بیرون از کشور (اصطلاحا اورجینیت) شده و از همین گیت ها هم وارد کشور (اصطلاحا ترمینیت) گردد و هر ترافیکی که بیرون از این گیت ها رد و بدل گردد غیرمجاز هست.

برخی شرکت های اینترنتی پوششی برای قاچاق

سال سابق محمدجواد آذری جهرمی در طرف مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

اشخاصی که به قاچاق مکالمات تلفنی اقدام می کنند با سوء استفاده از یارانه هایی که دولت به مکالمات تلفنی شهروندان تعلق می دهد اقدام به ترانزیت (برقراری) ارتباطات سایر کشورها “از مسیر ایران” و یا “به داخل ایران” می کنند. بعضی کارشناسان خسارات سالیانه متاثر از ورود غیرمجاز مکالمات بین المللی (ترمینیشن) را که آغاز آن را به کشور از حدود سال ۷۷ تخمین می کنند اکثر از ۱۰۰ میلیارد اظهار شده هست.

انتهای پیام