گروه: شغل
تاریخ: ۸:۰۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سنجش احساس امنیت اجتماعی در مناطق شهری

چکیده مقاله: خلاصه مقاله: احساس امنیت به عنوان پدیدهای که تلفیقی از دلائل کسی، روانی و اجتماعی خواهد بود تحت مؤثری تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص از شرایط متمایز اجتماعی هست و برای دستیابی به زندگانی سالم و استمرار ارتباطات اجتماعی هر آدمی نیازمند آن هست. در همین زمینه، هدف پژوهش حاضر سنجش احساس امنیت […]

چکیده مقاله:
خلاصه مقاله: احساس امنیت به عنوان پدیدهای که تلفیقی از دلائل کسی، روانی و اجتماعی خواهد بود تحت مؤثری تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص از شرایط متمایز اجتماعی هست و برای دستیابی به زندگانی سالم و استمرار ارتباطات اجتماعی هر آدمی نیازمند آن هست. در همین زمینه، هدف پژوهش حاضر سنجش احساس امنیت اجتماعی در ۶مؤلفه امنیت جانی، امنیت پولی، امنیت اعتباری و فرهنگی، امنیت خانوادگی، امنیت اخلاقی، امنیت حرفهی و اقتصادی در مناطق چهارگانه شهر اردبیل خواهد بود. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفت و دستاورد های حاصله بیانگر از آن هست که تفاوت معناداری بین مناطق شهری و امنیت اجتماعی وجود دارد طوریکه منطقه ۴ برخورداری کمترین احساس امنیت اجتماعی و منطقه ۲ برخورداری بیشترین احساس امنیت اجتماعی خواهد بود. علاوه بر این، بین احساس امنیت اجتماعی، سن، جنس، سطح تحصیلات و حرفه ارتباط معناداری وجود دارد. به اظهاری دیگر، حس امنیت در اشخاص برخورداری سن ۳۵-۵۵ سال زیادتر از دیگر رده های سنی هست. احساس امنیت در مردان و اشخاص برخورداری تحصیلات بالا و اشخاص با شغل ها دولتی زیادتر هست. باتوجه به امتحان رده بندی فریدمن منطقه ۲ برخورداری رده یک و منطقه ۴ برخورداری رده آخر و مناطق ۳ و ۱ به ترتیب دوم و سوم گردیدند.

کلیدواژگان: امنیت، امنیت اجتماعی، احساس امنیت، اردبیل

نویسندگان:

بهرام ایمانی ,رضا محوری ,عظیم حبیب‌زاده ,آرمان مسلمی