رابطه عاشقانه؛ از «من» و «تو» تا فانی شدن «من» در «تو»

0
اشتراک

رابطه عاشقانه؛ از «من» و «تو» تا فانی شدن «من» در «تو»

 

چکیده

مفهوم «رابطه» یک صد و پنجاه سال پیش هرگز به معنای امروزی به کار نمی رفت. با این وجود، مفاهیم جانشین آن از قبیل «انس» در نهج  البلاغه به کرّات آمده است که هریک از آنها بیان کننده اصناف و مراتب رابطه اعم از رابطه انسان و خدا و سایر رابطه هایند. در زمینه روابط انسان، در مجموع با چهار رابطه مواجهیم: رابطه انسان با خدا، خودش، انسان های دیگر و طبیعت. هریک از این روابط هم در پنج ساحت وجودی انسان تحقق می یابند که در مجموع بیست نوع رابطه را دربر می گیرد که یکی از آنها، رابطه عقیدتی – معرفتی انسان و خداست.

 این رابطه شامل روابط بندگی، خلیفگی، عاشقانه و همکاری است که روابط اول و سوم و دوم به ترتیب از بسامد بالایی در نهج  البلاغه برخوردارند. اما رابطه همکاری به آن شکلی که در ادیان خاور دور نظیر دائویی (Taoism) مطرح است، در نهج  البلاغه طرح نشده است؛ اما در عین حال، خدا و بنده همکاری می کنند تا رفتارهای انسان بهتر و به کمال خود نزدیک شود.

کلیدواژگان

خدا؛ انسان؛ رابطه؛ بنده؛ عاشق؛ خلیفه؛ همکاری

مقدمه

نفس ساحتی از وجود انسان است که به وجود آورنده باورها (عقاید)، احساسات، عواطف، هیجانات و خواست ها، گفتار و کردار آدمی و مایه تمایز فردی با فرد/افراد دیگر است. روح انسان جنبه جمعی انسان هاست؛ به عبارتی انسان دو وجه دارد: وجه شخصی که شامل جسم و ذهن و نفس است، و وجه مشترک – یعنی روح – که باعث می شود انسان ها یکی شوند و بتوانند با روح مشترک سخن بگویند. با این حساب، انسان می تواند با موجودات زیادی از قبیل خدا رابطه برقرار کند. اما سؤال اصلی این نوشته آن است که ماهیت رابطه انسان و خدا در نهج  البلاغه چیست؟

به نظر می‌رسد بررسی دقیق این سؤال می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد که شاید تاکنون به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته باشد که در نهایت عدم توجه به آن، امروزه زمینه ساز مسائل، بلکه بحران هایی شده است؛ به این صورت که دراثر عدم شناخت اصناف رابطه با خدا، شماری از انسان ها رفته رفته رابطه با خدا را از زندگی شان حذف کرده اند و این امر آدمیان را دچار بحران هایی از قبیل تنهایی (بنگرید به: قنبری، ۱۳۹۰، ص۹۸-۹۷) و بی معنایی ساخته است؛ چنان که و تحقیقات انجام شده نیز مؤید این ادعا هستند (ر.ک به: قنبری و همکاران، ۱۳۹۱).

بعضی وقت ها حتی پیامبران و عرفا و اولیای الهی از رابطه «من» و «او» سخن به میان می آورند؛ اما این به معنای غفلت از رابطه «من» و «تو» نیست؛ زیرا این نوع رابطه را در مقام توصیف و برای دیگران به کار می بردند. به عنوان مثال، حضرت ابراهیم(ع) در مقام معرفی خدا از این رابطه استفاده می فرمود: «وَ الَّذی هُوَ یُطْعِمُنی وَ یَسْقینِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینِ» (شعراء، ۷۸).

درنهج  البلاغه رابطه انسان و خدا تحت نظام من – آن طرح نشده، بلکه حتی در بیشتر موارد – نظام من – او و در موارد قابل ملاحظه ای هم نظام من – تو طرح شده است. اما سؤال اساسی این است که رابطه انسان و خدا در ساحت باورها (عقیدتی – معرفتی) چگونه طرح و بررسی شده است؟ به نظر می رسد اصناف چهارگانه رابطه انسان و خدا – رابطه عبد و مولا، رابطه جانشینی (خلیفگی)، رابطه عاشقانه (عاشق و معشوق) و رابطه همکاری – در این کتاب طرح شده اند، اما رابطه همکاری به معنای همکاری انسان و خدا در مسیر تعالی انسان معنا یافته است که در این مجال به کم و کیف آن خواهیم پرداخت. شاید نخستین اثری که در این زمینه به نگارش درآمده، خدا و انسان در قرآن نوشته توشی هیکو ایزوتسو است.

مؤلف در این اثر به گونه های مختلف رابطه خدا و انسان پرداخته، اما در عین حال به اصناف رابطه خدا و انسان در ساحت عقیدتی و معرفتی هیچ اشاره ای نکرده است؛ ضمن اینکه حوزه تحقیق وی به قرآن مرتبط است، نه نهج  البلاغه. این موضوع در حوزه نهج  البلاغه به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. البته در برخی شروح ازجمله شرح ابن میثم و شرح محمدتقی جعفری به طورکلی اشاراتی به این مبحث شده، اما به هیچ  وجه مفهوم رابطه در ساحت عقیدتی – معرفتی و با اصنافی که راقم این سطور درنظر دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است.

ماهیت رابطه عقیدتی – معرفتی

از کاربرد واژه رابطه میان این دو موجود/طرف[۱] در ساحت های پنج گانه عقیدتی، احساسی، ارادی، گفتاری و کرداری، ارتباطی برقرار شده/می شود که در کتاب شریف نهج ‌البلاغه مورد توجه قرار گرفته  است. به عنوان مثال وقتی گفته می شود انسان عملی انجام می دهد که موجبات خشنودی خدا را فراهم می سازد، در واقع از رابطه انسان و خدا در حوزه احساسات سخن گفته ایم؛ زیرا خشنودی و غضب و مفاهیمی از این دست، در این حوزه مورد توجه قرار می گیرند. شک نیست که در نهج  البلاغه روابطی از این دست به غایت مورد توجه قرار گرفته اند. نیز وقتی از حمد انسان نسبت به خدا سخن می آید، در واقع از رابطه انسان و خدا در حوزه گفتاری خبر داده ایم؛ زیرا گفتار نوعی رابطه است که طی آن اراده و خواسته  طرف به صورت بیان و گفتار درمی آید (بنگرید به: نهج  البلاغه، ۱۳۸۴، خطبه۱۱۴، ص۱۶۹).

در هر نظام خدا و انسان شناختی، رابطه میان این دو موجود/طرف معنا و مبنا پیدا نمی کند، بلکه تنها در نظام های خاصی این تعامل پدید می آید. با یک نگاه کلی به سخنان حضرت علی(ع) می توان به نوع نگرش خدا و انسان شناختی نهج  البلاغه پی برد و براساس آن از امکان یا عدم تحقق رابطه میان این دو موجود سخن گفت؛ زیرا رابطه متفرع بر شناخت این دو موجود است. از اینکه رابطه انسان و خدا در نهج  البلاغه به کرّات و مرّات مورد توجه قرار گرفته، به سهولت می توان نتیجه گرفت که خدا در تصویر حضرت علی(ع) موجودی متشخص و انسان وار است؛ یعنی موجودی که می تواند از سایر موجودات متمایز شود و دارای فکر، اراده و احساس است. با وجود آنکه خدا بری از صروف حالات شمرده می شود، می تواند بر انسان خشم گیرد یا از او خشنود گردد (استیس، ۱۳۷۵، ص۱۸۴-۱۸۳).

همچنین خدا دارای اوصافی است که انسان هم از آنها برخوردار است و مانند انسان (البته عاری از اوصاف امکانی) می تواند خشنود یا عصبانی شود، یا تشویق و تنبیه نماید. براساس چنین نظامی، ایجاد رابطه کاملاً منطقی و امکان پذیر است. منتها این رابطه چنان که پیش تر بیان شد، اشکال مختلفی پیدا کرده که گاه خردورزانه و معرفتی و گاه عاشقانه و گاه رب و مربوبی است. البته رابطه بندگی و خدایی، پربسامدترین و رابطه عاشقانه، عمیق ترین روابط مطرح در این کتاب اند.

آنچه در نهج ‌البلاغه درباره خدا آمده، مؤید متشخص بودن خدا و توانمندی انسان در تحقق رابطه با اوست. وقتی در نهج ‌البلاغه خطاب به خدا به کرّات از واژه «تو» استفاده می شود و حتی از او با عنوان جانشین مسافر در منزل یاد می شود، همه دال بر متشخص بودن خداست. امام در دعایی می فرماید: «خداوندا! تویی همراه در سفر، و تویی جانشین در خانواده، و این دو صفت را با هم کسی جز تو ندارد؛ زیرا کسی که جانشین است، همراه نیست و کسی که همراه است، جانشین نیست» (نهج ‌البلاغه، ۱۳۸۴، خطبه۴۶، ص۸۶). البته نظیر این موارد در نهج  البلاغه فراوان است (برای نمونه بنگرید به: همان، خطبه۲۲۷، ص۳۴۹؛ نامه۳۱، ص۳۸۹).

وقتی از خدایی سخن می گوییم که آگاهی دارد، و براساس دانش پدیدارشناسی می دانیم که در تمام علم و آگاهی حیث التفاتی[۲]، یعنی قصد داشتن/ متعلق داشتن مطرح است؛ به این معنا که به تعبیر گِیل آگاهی همواره آگاهی از وجهه معینی از جهان است (فورمن، ۱۳۸۴، ص۱۱۴)، یعنی آگاهی متعلَقی دارد. در جایی از نهج  البلاغه بیان شده که خدا با همه موجودات ازجمله فرد فرد آدمیان همراه است و هیچ چیزی نمی تواند مانع این رابطه شود: «نیازتان را از او بطلبید، و عطا و بخشش را از او درخواست کنید؛ زیرا نه پرده و پرده داری شما را از او بازدارد، و نه دری از او به روی شما بسته باشد. او هرجا و هر آن و با هر جن و انس همراه است … کسی او را از دیگری روی گردان نمی نماید، و صدایی از صدای دیگرش غافل نمی سازد، و دادنی او را از کیفری سرگرم نمی سازد» (نهج  البلاغه، خطبه۱۹۵، ص۳۰۹).

بنابراین آگاهی، مبنای خداشناختی این رابطه است؛ ضمن اینکه انسان نیز اوصافی دارد که چنین رابطه ای را توجیه می کند. در قرآندر مواضع مختلف این رابطه مطرح شده است؛ چنان که برخی صاحب نظران به سوره حمد استناد کرده و سرّ آیه اول بعد از «بسم الله الرحمن الرحیم» را بیانگر رابطه عملی بنده با رب شخصی و آیات متأخر را درخواستی از خدا می دانند و خدا نیز به زبان حال می گوید: اینها از آنِ بنده من اند و بنده من هرچه خواهد، می تواند از من بخواهد (کربن، ۱۳۸۴، ص۳۷۰).

اصناف رابطه عقیدتی- معرفتی در مقام وجود

رابطه گاهی قسریِ (منسوب به قسر جبری اجباری، مقابل ارادی طبعی) علی – معلولی و گاهی نیز ارادی است، که ممکن است رابطه اخیر از سوی انسان و بلکه خدا آغاز شده باشد. اما در هر حال این رابطه در سه حوزه مختلف قابل طرح است: یک بار رابطه به هویت شخصی انسان مربوط است؛ یعنی فردی از انسان با خدا رابطه برقرار می کند، یا خدا به طور مشخص با یک فرد انسانی ارتباط پدید می آورد؛ یک بار هم با نوع انسان ها (تمام انسان ها) ارتباط به وجود می آید (ارتباط نوعیه)، و یک بار هم ممکن است این رابطه علی – معلولی باشد؛ یعنی خدا چون علت به وجود آورنده مخلوقات است، با انسان یا یکی از مخلوقات رابطه برقرار می سازد.

در نهج ‌البلاغه گاهی از روابط ناظر به «هست» ها سخن به میان آمده و گاهی نیز از روابط ناظر به  عقیده و در مواردی هم از روابط معطوف به وظایف سخن گفته شده است:

رابطه بندگی (عبد و رب)

«عبد» در زبان عربی دست کم به دو معنای برده (= رقبه؛ با کاربرد زیاد در فرهنگ عرب پیش از اسلام) و بنده به کار می رود، که وضعیت بنده نسبت به برده انسانی تر است؛ زیرا برده قابل خرید و فروش بوده، اما بنده چنین وضعی ندارد. البته در فرهنگ قرآنی «رب» فراتر از معنای یادشده در مفهوم پروردگی نیز به کار رفته است؛ به این معنا که خدا هم سرور انسان و هم پرورش دهنده اوست. درقرآن و نهج ‌البلاغه «عبد» به معنای بنده به کار رفته است، نه برده. رابطه بندگی در موارد زیادی در نهج  البلاغه مورد توجه قرار گرفته است.

در برخی از مواضع به صراحت از انسان ها با عنوان «مربوب» و از خدا به عنوان «رب» یاد شده است: «لَمْ یَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِیدِ سُلْطَانٍ وَ لاَ تَخَوُّفٍ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ وَ لاَ اِسْتِعَانَه عَلَى نِدٍّ مُثَاوِرٍ وَ لاَ شَرِیکٍ مُکَاثِرٍ وَ لاَ ضِدٍّ مُنَافِرٍ وَ لَکِنْ خَلاَئِقُ مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ؛ آنچه را آفرید، برای پشتوانه قدرت و بیم از پیشامدهای زمان و یاری جستن بر حریف رزمجو و شریک فخرفروش و هماورد برتری جو نیافرید، بلکه همه آفریدگان پرورده (دارای رب) و بندگانی سر به فرمان و خاضع اویند» (نهج  البلاغه، ۱۳۸۹، خطبه۶۴، ص۸۲). این ارتباط در طرف خدا به عنوان پروردگار (= رب) است که دربرگیرنده تصورات مربوط به جلال، سلطه و قدرت و سرپرستی و در عین حال جنبه پرورشی اوست؛ درحالی که که این ارتباط از طرف انسان به عنوان بنده (= عبد) متضمن دسته ای از تصورات است که نماینده فروتنی، ضعف،‌ خضوع و فرمانبرداری مطلق است که معمولاً تحقق آنها از بنده خواسته می شود.

ضمن اینکه در ناحیه بشری، عبد نباید اوصافی چون کبر، غرور و اظهار بی نیازی داشته باشد که اندیشه دینی اسلام آنها را جزو اوصاف زندگی در جاهلیت می شمارد (ایزوتسو، ۱۳۸۱، ص۹۴). در نهج ‌البلاغه هم به کرّات انسان از اینکه کبر بورزد، به شدت منع شده است. امام علی(ع) ذیل تفسیر آیه شریفه «مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ» (انفطار، ۶) بر تواضع انسان تأکید کرده است؛ اما در عین حال بالاترین درجه کبر را جرئت یافتن بر خدا می داند و انسان را از افتادن در این دام برحذر می دارد: «یا أیُّهَا الْإِنْسانُ … وَ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ، وَ ما آنَسَکَ بَهَلَکَه نَفْسِکَ؛ ای انسان! … چه چیز تو را بر پروردگارت دلیر ساخت؟ و چه چیز باعث هلاکت شد که به هلاکتت خو گرفتی؟» (نهج  البلاغه، خطبه۲۲۳، ص۳۴۴). از همین عبارت روشن می شود که تکبر و دلیری بر خدا، عامل هلاکت و تواضع در برابر او مایه نجات انسان است؛ چنان که شیطان هم به خاطر تکبرش تحقیر و خوار گشت (همان، خطبه۱۹۲، ص۲۸۶).

رابطه جانشینی

در نهج‌ البلاغه رابطه جانشینی به دو صورت بیان شده است: یکی جانشینی خدا در جای انسان، و دیگری جانشینی انسان در مقام خدا؛ به این معنا که یک بار خدا جانشین انسان و بار دیگر انسان جانشین خدا می گردد، که از این ارتباط با عنوان خلافت/ جانشینی یاد می کنیم. با توجه به اینکه خداوند در همه  جا حاضر و ناظر است، می تواند جانشین همه مسافران در منازل آنها باشد. براساس این فرمایش حضرت علی(ع)، جانشینی خدا به معنای حفاظت از اهل منزل و حل و فصل مسائل و مشکلات آنهاست.

در مواضعی از نهج  البلاغه خدا به دو صورت عام و اختصاصی جانشین انسان می شود؛ چنان که ازآنجاکه خدا همه  جا حاضر است، منزل آدمیان نیز یکی از این موارد است. این نوع خلافت مشروط به شرط خاصی نیست، بلکه خداوند جانشین همه انسان ها هنگام مسافرت به خارج از منزلشان است. البته انسان های مؤمن به این جانشینی واقف و بدان ایمان دارند، ولی غیرمؤمنان ممکن است چنین چیزی را قبول نداشته باشند. حضرت علی(ع) در نهج  البلاغه به صراحت از این رابطه یاد کرده و راجع به آن سخن گفته است (همان، خطبه۴۶، ص۸۶). این خلافت و جانشینی دقیقاً به معنای جانشین شدن است؛ به این معنا که اگر شخص به سفر برود، خدا جانشین او در منزلش خواهد بود.

جانشین و همراه اهل سفر بودن، نمی توانند یک جا جمع شوند؛ تنها موجودی که پرداختن به کاری او را از انجام کار دیگر بازنمی‌دارد، خداست. از این جهت خداوند هم می‌تواند همراه علی(ع) در جنگ باشد و در عین حال جانشینش در منزل بوده و از اهل خانه حفاظت نماید. به تعبیر برخی شارحان نهج ‌البلاغه، مقتضای احاطه‌ مطلق خدا بر جهان هستی، همین است (جعفری، ۱۳۶۸، ج۱۶، ص۴۲). بنابراین مراد از این جانشینی، احاطه، علم، نفوذ حکمت و قضا و قدر الهی است (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۵، ج۳، ص۱۶۶) که بر همه  جا و همه چیز ازجمله خانه آدمیان دارد و بدین ترتیب می‌تواند جانشین ساکنان آن باشد.

جانشینی اختصاصی در دو مرحله تحقق یافته است؛ به این معنا که یک بار از نوع انسان به عنوان خلیفه خدا یاد می شود، که در این نظر مقام جانشینی به نوع انسان در برابر سایر انواع داده شد و فرد خاصی از انسان مدنظر نیست. به تعبیر دیگر، این نوع خلافت به گروه خاصی تعلق نیافته و شامل همگان است. نوع دیگر این خلافت، اختصاص آن به فرد یا افراد خاصی است. امام علی(ع) از این گروه با عنوان جانشینان خدا در زمین یاد کرده است: «اُولئِکَ خُلَفاءُ اللّهِ فی اَرْضِهِ، وَ الدُّعاه اِلى دینِهِ؛ آنان جانشینان خدا در زمین و داعیان دین اویند» (نهج  البلاغه، حکمت۱۴۷، ص۴۹۷)    . آن حضرت در جای دیگر از خودش به عنوان خلیفه الهی – نه به معنای خلافت زمینی و دنیوی – یاد کرده است (همان، نامه۲۵، ص۳۸۰؛ حسن زاده، ۱۳۷۹، ص۵۷). البته این دسته از خلفای الهی وقتی بر مسند خلافت زمینی تکیه می زنند، موظف اند از خلایق، حق الهی مندرج در اموالشان را بستانند (همان).

انسان کامل به عنوان خلیفه خدا، نزد وی مسئول اعمال خویش و قیم و حافظ زمین است؛ زمینی که خدا حق تسلط بر آن را به او ارزانی داشته است، مشروط بر اینکه خداگونه زندگی کند (نصر، ۱۳۸۰، ص۳۲۶) چنین انسانی واسطه میان آسمان و زمین است. به تعبیر حضرت علی(ع): «به بدن هایی با دنیا همدم گشته اند که جانشان به جهان برین متعلق است» (نهج  البلاغه، حکمت۱۴۷، ص۴۹۷) و در روی زمین راه می روند تا وظایف محوله را به انجام رسانند. ویژگی‌های حق ولایت مخصوص آنان است، و وصیت و ارث پیامبر در میان ایشان (همان، خطبه۲، ص۴۷). انسان کامل در هر عصری حضور دارد و زمانی نیست که خالی از چنین فردی باشد؛ زیرا او حجت خدا بر روی زمین است: «هش دارید که مَثل آل محمد(ص) مَثل ستارگان آسمان است، که هرگاه ستاره‌ای غروب کند، ستاره‌ای دیگر طلوع می‌کند» (همان، خطبه۱۰۰، ص۱۴۶).

امیر مؤمنان‌ در جایی‌ از نهج  البلاغه،‌ اوصاف‌ کلی‌ انسان‌های‌ کامل‌ را بیان‌ می‌کند و می‌فرماید: «آنان زنده کننده‌ علم و میراننده جهل‌اند. بردباری آنان شما را از علم شان، و بیرون شان از درون شان و سکوت شان از گفتار حکیمانه‌شان خبر می‌دهد. نه با حق مخالفت ورزند و نه درباره‌ آن اختلاف نظر دارند. آنان ستون‌های اسلام اند و پناهگاه‌های پناهندگی هستند. به وسیله آنان است که حق به جایگاه خود بازگشت، و باطل از مسند خود برکنار گشت» (همان، خطبه۲۳۹، ص۳۵۸-۳۵۷). اینان کسانی هستند که اگر سخن هم نگویند، آفتاب وجودشان می‌درخشد و بر اهل طلب نورافشانی می‌کنند.

ترسم ار خامش کنـم آن آفتاب    از سـوی دیگر بدرانـد حجاب

در خموشی گفت ما اظهر شود      که زمن آن میل افزون‌تر شود

(مولوی، ۱۳۶۳، دفتر ششم، ص۶۹۶-۶۹۵)

علم‌ و دانایی انسان های‌ کامل‌ که همان اولیای‌ خدایند، از درون شان جوشیده‌ است و ازاین رو، هیچ‌ فاصله‌ای‌ با منبع علم شان ندارند؛ بلکه آنان «‌منبع‌ تولید علم،‌ در درون شان‌ نهفته‌ است.‌ پس‌ با برخورداری از بصیرت‌ باطنی،‌ چیزهایی‌ را می‌‌بینند که‌ دیگران‌ با چشم ‌بینا نمی‌‌بینند». بر این اساس می‌توان ویژگی‌های انسان کامل را به قرار زیر یادآور شد:

۱٫ احیاکننده علم‌اند. روشن است که این علم در مرتبه نخست به علم کشفی و عرفانی منصرف و در مراحل بعدی شامل هر نوع علم نافع می‌شود (برای اطلاع از علم کشفی بنگرید به: نهج البلاغه، خطبه۵، ص۵۲ و برای اطلاع از علم نافع بنگرید به: همان، خطبه۱۹۳، ص۳۰۳).

۲٫ اهل حلم‌اند و حلم شان در علم و نگرش‌شان مؤثر است. این ارتباط ناشی از آن است که علم شان حضوری بوده و اثر چنین علمی هم نقد و حاضر است و آثار وجودی آن در اخلاق و رفتارشان هویداست.

۳٫ میان ظاهر و باطن شان هماهنگی وجود دارد؛ به این معنا که چون از طریق قلب به وحدت درونی و بیرونی، بلکه به وحدت با جهان هستی رسیده‌اند، در نتیجه ظاهرشان از باطن شان خبر می‌دهد.

۴٫ سکوت شان از سخن شان خبر می‌دهد؛ زیرا مرز بین سکوت و سخن را به واسطه قلب از بین برده‌اند و به یگانگی این حالت انسانی دست یافته‌اند.

۵٫ با حق هماهنگ، بلکه مصداق و مدار حق‌اند. از این جهت قوام هستی به ایشان استوار است و بدون آنها نظام هستی به هم می‌خورد و سامان خود را از دست می‌دهد.

چنین فردی حق دعوت گری دیگران را دارد و سایر افراد موظف‌اند از او پیروی کنند: «دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَى فَاسْتَجِیبُوا لِلدَّاعِی وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِی؛ دعوت کننده‌ای فراخواند و سرپرستی، سرپرستی کرد. پس دعوت کننده را اجابت کنید، و در پی سرپرست به راه افتید » (همان). آنان‌ مرجع‌ و مقتدای تمام‌ سالکان‌ طریقت‌اند و برای هرگونه‌ راهنمایی‌ و پاسخ گویی‌ به‌ سؤالات‌ و خواسته‌های‌ درونی‌ و بیرونی حق‌جویان، همواره آماده‌اند و حتی بدان فرامی‌خوانند: «أَیُّهَا النَّاسُ! سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّی بِطُرُقِ الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَه تَطَأُ فِی خِطَامِهَا وَ تَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا» (همان، خطبه۱۸۹، ص۲۸۰). بینش‌ درونی‌ِ انسان کامل‌ به حدی‌ ژرف‌ است‌ که‌ می‌‌تواند به جویندگان، از عمق‌ جان شان‌ خبر دهد و رمز و راز درونی‌ آنان را فاش‌ سازد و حتی‌ ‌از سرانجام آدمیان‌ نیز آگاه است: «به خدا سوگند اگر بخواهم هریک از شما را به ورود و خروجش و همه امورش خبر دهم. خواهم توانست» (همان، خطبه۱۷۵، ص۲۵۰).

رابطه عاشقانه

رابطه عاشقانه به بهترین شکل ممکن در ارتباط «من- تو» یی معنا و مبنا پیدا می کند. این رابطه تا زمان وصال استمرار می یابد و پس از آن «من» در «تو» فانی شده، فقط «تو» می ماند و بس. وقتی از رابطه عاشقانه سخن می گوییم، مرادمان آن است که وجود عاشق را جز معشوق پر نکند و عاشق انتهای محبت خویش را به معشوق نثار کند. چنین مفاهیمی در نهج  البلاغه به کرّات و مرّات آمده است، اما نه به لفظ عشق و عاشق و معشوق، بلکه با بهره گیری از واژگانی چون محب، محبوب و محبت. البته برخی اوقات نیز از واژگان یادشده خبری نیست، اما باز همان معنا و مفهوم مدنظر است. به عنوان مثال در مواردی برای بیان عشق محبان الهی به خدا از واژه «وله» استفاده شده است: «أیْن الْقوْمُ الّذِین دُعُوا إِلى الاِسْلامِ فقبِلُوهُ؟ … وهِیجُوا إِلى الْجِهادِ فولّهُوا اللِّقاح الی أوْلادها» (همان، خطبه۱۲۱، ص۱۷۷).

 مبنای اصلی این محبت و عشق ریشه در آن داشت که خدا را به بزرگی در دل نشانده اند: «عَظُمَ الْخالِقُ فى اَنْفُسِهِمْ، فَصَغُرَ ما دُونَهُ فى اَعْیُنِهِمْ؛ آفریدگار در چشم دل شان بزرگ است، و ازاین رو هرچه جز اوست در نظرشان کوچک است» (همان، خطبه۳۰۳، ص۱۹۳). این عبارت هم می‌تواند مهابت خدا نزد عارف را نشان دهد و در عین حال می‌تواند نشان دهنده عشق سالک به خدا باشد؛ به این صورت که دل او تنها از حضور و محبت خدا پر شده و جز یک محبوب و معشوق ندارد، که در عشق هم یگانگی مطرح است و بس. در واقع به تعبیر یکی از شارحان نهج ‌البلاغه، عظمت خدا بسته به جاذبه‌های الهی در معرفت و محبت خدا متفاوت می‌شوند و به واسطه میزان استغراق، تصور عظمت خدا در نظر عارف فرق می‌کند و به اندازه این عظمت، ماسوای خدا کوچک می شوند (ابن میثم بحرانی، ۱۴۲۰، ج۳، ص۳۶۹-۳۶۸).

با وجود آنکه کلمه عشق یک بار و آن هم به معنای منفی درنهج  البلاغه به کار رفته – چنان که دیده را کور، دل را بیمار و گوش را کر می کند و باعث می شود خواهش های نفسانی بر عقل چیره و جان انسان شیفته دنیا شده و در نتیجه برده و بنده آن شود (نهج  البلاغه، خطبه۱۰۹، ص۱۶۰) – اما به جای آن، واژگان جانشینی نظیر محبت و انس استفاده شده که همین معنا را دربر دارند. به علاوه در برخی مواضع این کتاب واژه «استهتار» به معنای مولع و حریص گردانیدن به کار رفته (دهخدا، ذیل حرف «م») که می‌توان آن را به عنوان یکی از جانشین‌های مهم واژه عشق درنظر گرفت: «وَ لا یَرْجِعُ بِهِمُ الاِسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ، إِلا إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَیْرِ مُنْقَطِعَه مِنْ رَجَائِهِ وَ مَخَافَتِهِ؛ و شیفتگی به لزوم طاعتِ او آنان را جز به سوی سرچشمه‌هایی از دل‌هاشان که هیچ‌گاه از امید و بیم او خالی نیست، بازنمی‌دارد» (نهج البلاغه، خطبه۹۱، ص۱۳۱).

کلمه «انس» و مشتقات آن در نهج  البلاغه به دو صورت سلبی و ایجابی به کار رفته است. در معنای سلبی، خدا نیازمند انس گرفتن با موجودی نیست؛ پس به خاطر احساس وحشت یا ترس ناشی از تنهایی یا برای رهایی از ترس درصدد یافتن مأنوس برنمی آید (همان، خطبه۱۸۶، ص۲۷۶)، بلکه اساساً این حالات بر او عارض نمی شوند. اما انس در حوزه معنایی ایجابی به خدا نسبت داده شده و از او به عنوان مأنوس ترین مأنوس ها یاد می شود: «اللَّهُمَّ اِنَّکَ آنَسُ الانِسینَ لاَوْلِیائِکَ (همان، خطبه۲۲۷، ص۳۴۹). عبارت فوق دقیقاً عاشقانه و عرفانی است؛ اما برخی مفسران تفسیری کاملاً عقلانی – کلامی به دست داده و به جای تفسیر شهودی، عظمت خدا را به چشم عقل دیده اند؛ زیرا او واجب الوجود بالذات و متصف به جمیع صفات کمال است و مابقی موجودات به نقص امکان مبتلایند (مجلسی، ۱۳۸۵، ص۷۷). البته در جای دیگر از نهج  البلاغه، حضرت علی(ع) همگان و حتی انسان مغرور گناهکار را به انس گرفتن با خدا از طریق ذکر دعوت می کند: «وَ کُنْ … بِذِکْرِهِ آنِساً» (نهج  البلاغه، خطبه۲۲۳، ص۳۴۴) ۶۰)..

برخلاف نکته ذکرشده، اگر خدا به خاطر وحشت با کسی مأنوس نمی شود، انسان دقیقاً به همین دلیل خواستار مأنوس شدن با خداست؛ چه اگر وحشت حاصل از غربت و تنهایی او را رنجور می سازد، با یاد خدا مأنوس شده، در نتیجه از تنهایی و رنج غربت رهایی می یابد (همان، خطبه۲۲۷، ص۳۴۹). امام علی(ع) در نهج  البلاغه تنها از خدا به عنوان مأنوس یاد نمی کند، بلکه بعضی وقت ها از حق به عنوان مونس و از باطل به عنوان عامل وحشت انسان یاد می کند (همان، خطبه۱۳۰، ص۱۸۸). در مواردی هم متعلق انس، مرگ است؛ ولی مرگ به خودی خود نمی تواند امر مطلوبی باشد، بلکه مرگ به عنوان عاملی برای دستیابی به وصال الهی، متعلق انس بنده تلقی شده است.

آغازگر رابطه مبتنی بر انس و محبت، گاه خدا و گاهی نیز انسان است؛ هرچند نقش خدا در هر دو مورد کاملاً ملحوظ است. در عبارت ذیل این رابطه از سوی حضرت علی(ع) به عنوان انسان عاشق خدا مطرح شده است: «وَاللّهِ لاَبْنُ اَبى طالِب آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْىِ اُمِّهِ؛ به خدا سوگند؛ پسر ابی طالب به مرگ از کودک شیرخواره به پستان مادرش مأنوس تر است» (همان، خطبه۵، ص۵۲؛ خطبه۵۵، ص۹۱).

ازجمله وظایف عاشقان الهی، آمادگی برای تحمل بار عظیم فقر[۳] و برحذر ماندن از دنیا و در دل گرفتن حب آن است (همان ، خطبه۱۱۰، ص۱۲۷).

پی نوشت:

[۱]. تصور دو طرف جز در رابطه انسان با خود مورد سؤال واقع نشده است. تنها در صورتی می توان رابطه با خود را فرض کرد که بپذیریم انسان تنها موجودی است که می‌تواند خود را به عنوان یک سوژه درنظر بگیرد و به خود شناخت پیدا کند، بلکه نسبت به خودش آگاهی های پیشینی داشته باشد ‌(دیرکس، ۱۳۸۰، ص۵) و حتی خود را به عنوان یک سوژه مورد بررسی قرار دهد. از این طریق می‌توان رابطه با خود را پذیرفت و در درون خود، دو طرف را فرض گرفت. به علاوه، غیریت رابطه انسان با خود امری مبتنی بر غیریت اعتباری است؛ زیرا در حقیقت و نفس الامر، او از خودش جدا نیست که بخواهد با آن رابطه برقرار کند.

[۲]. Intentionality.

[3]. «مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً» (نهج البلاغه، حکمت۱۱۲، ص۴۸۸).

مراجع

– قرآن کریم.

– نهج البلاغه، ترجمه حسین استادولی، تهران: اسوه، ۱۳۸۴٫

– نهج البلاغه، ترجمه محمدمهدی جعفری، تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۸۹٫

– ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۳و ۶-۵، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۵٫

– ابن میثم بحرانی، کمال الدین میثم، شرح نهج ‌البلاغه، بیروت: دار الثقلین، ۱۴۲۰ق.

– استیس، و.ت، فلسفه و عرفان، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش، ۱۳۷۵٫

– ایزوتسو، توشی هیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱٫

– جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌ البلاغه، ج۱۶، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۸٫

– حسن زاده آملی، حسن، انسان کامل در نهج البلاغه، قم: قیام، ۱۳۷۹٫

– فورمن، رابرت کی.سی، عرفان، ذهن، آگاهی، ترجمه عطا انزلی، قم: دانشگاه مفید، ۱۳۸۴ .

– قنبری، بخشعلی، «رنج تنهایی در مثنوی معنوی»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره۲۱، تابستان۱۳۹۰٫

– قنبری، بخشعلی و همکاران، طرح پژوهشی بحران های انسان معاصر و راه حل آن در قرآن و نهج البلاغه، سازمان تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۱٫

– کربن، هانری، تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: جامی، ۱۳۸۴٫

– لائودزو، دائو ده جینگ، ترجمه ع. پاشایی، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۵٫

– مجلسی، محمدباقر، شرح خطبه متقین، به کوشش جویا جهان بخش، تهران: اساطیر، ۱۳۸۵٫

– مولوی، جلال الدین، مثنوی معنوی، به کوشش رینولد نیکلسون، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۳٫

– نصر، سید حسین، معرفت و معنویت، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، ‌1380.

نویسنده:

بخشعلی قنبری:  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دو فصلنامه انسان پژوهی دینی شماره ۳۳

ادامه دارد…

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.