تاریخ: ۵:۳۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
رابطة علم و دین در دیدگاه اول پلانتینگا

چکیده رابطة علم و دین از موضوعات جدی محیط تفکری معاصر هست. آ آلوین پلانیتگا موضوعات ارزشمندی را در این مورد مطرح نموده هست. او در این زمینه دو دیدگاه دارد و در هر دو معتقد هست که رابطة علم و دین درباره های به سبب اصل طبیعت گرایی شیوه شناختی در علم، به تعارض […]

چکیده

رابطة علم و دین از موضوعات جدی محیط تفکری معاصر هست. آ آلوین پلانیتگا موضوعات ارزشمندی را در این مورد مطرح نموده هست. او در این زمینه دو دیدگاه دارد و در هر دو معتقد هست که رابطة علم و دین درباره های به سبب اصل طبیعت گرایی شیوه شناختی در علم، به تعارض کشیده می شود. او در دیدگاه اولش طبق استعاره ای از آگوستین می گوید علم در جهان امروز در شهر آدم و در مقابل شهر خداوند واقع هست و بعضی یافته های علمی با باورهای مذهبی متعارض اند و این تعارض حقیقی و جدی هست و هریک از علم و دین، یکدیگر را نقض می کنند و ریشة این تعارض در طبیعت گرایی شیوه شناختی است؛ ولی با این وجود در قسمت هایی از علم طبیعت گرایی شیوه شناختی را مجاز می داند.

کلیدواژه ها: علم و دین، طبیعت گرایی شیوه شناختی، تکامل، آلوین پلانتینگا، دیدگاه اول پلانتینگا.

نویسندگان:

سیدمصطفی میرباباپور / دانشجوی دکتری فلسفة دین مؤسسة تعلیمی و پژوهشی امام خمینی ره

یوسف دانشور / استادیار مؤسسة تعلیمی و پژوهشی امام خمینی ره