تاریخ: ۱:۵۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
خدمات پشتیبانیی چندتخصصی از نیازهای کلیدی کودک دچار به سرطان است

در دیدگاه تازه علاوه بر شخص دچار به بیماری هایی زیرا سرطان، خانواده او نیز موردنظر قرار می گیرد. بیماری، تأثیرات متنوعی بر فرد و خانواده او می گذارد که موجب پدید آمدن نیازهای گوناگون در مریض و خانواده اش می شود. مددکاری اجتماعی یکی از این مهارت هاست. مددکار اجتماعی می کوشد تا خانواده […]

در دیدگاه تازه علاوه بر شخص دچار به بیماری هایی زیرا سرطان، خانواده او نیز موردنظر قرار می گیرد. بیماری، تأثیرات متنوعی بر فرد و خانواده او می گذارد که موجب پدید آمدن نیازهای گوناگون در مریض و خانواده اش می شود.

مددکاری اجتماعی یکی از این مهارت هاست.

مددکار اجتماعی می کوشد تا خانواده را برای این نوع از پشتیبانی، توانمند سازد. مددکاران اجتماعی با برخورداری از پشتوانه نظری و رویکردهای متفاوت به خانواده ها برای گذر از اینگونه آشفتگی ها مساعدت می نمایند. در این رابطه تمرکز فعالیت مهارتی مددکاران اجتماعی بر قدرت ها، ظرفیت‎ها و مراجعی هست که درخانواده و جامعه وجود دارد.

قرائت تبیین کرد: مددکار اجتماعی نقش پل رابطه ای میان ظرفیت‎ها و مراجع خانواده و جامعه را ایفا می کند. وظیفه مددکار اجتماعی هست که این حجم ها و استعداد ها را در خانواده برای گذر از آشفتگی شناسایی کرده و ارتقاء بخشد. از سوی دیگر مددکار اجتماعی، اطلاعات ضروری خانواده از بُعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را در اختیار تیم معالجهی قرار می دهد تا متخصص ها دیگر از این اطلاعات در طرح ریزی نقشه معالجه مریض بهره ببرند.

این مددکار اجتماعی در انتهاء عنوان کرد: هدف پایانی توانمندسازی، هم ارتقای کیفیت زندگانی مریض و خانواده اوست و هم بازگرداندن کارکرد اجتماعی تک تک اشخاص خانواده.

محک دقت دارد تا علاوه بر اینکه کلیه خدماتی که در بیمارستان محک به کودکان عرضه می شود را به سراسر کشور جابه جا می سازد، امکان برخورداری همه کودکان دچار به سرطان و خانواده وی را از حضور مددکار اجتماعی و روان شناس در کنار تیم معالجه آماده کند.