گروه: اخبار
تاریخ: ۱۸:۱۵ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
جایگاه زنان ایرانی در عرصه سیاست کجاست؟

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از شاخه طوبی،در جهان امروز دموکراسی از رایج ترین نوع حکومت ها در جهان است که در این نوع حکومت دولت ها از طریق رای گیری برسرکار می آیند کشور اسلامی ما نیز به وسیله دموکراسی اداره می شود و همه ی […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از شاخه طوبی،در جهان امروز دموکراسی از رایج ترین نوع حکومت ها در جهان است که در این نوع حکومت دولت ها از طریق رای گیری برسرکار می آیند کشور اسلامی ما نیز به وسیله دموکراسی اداره می شود و همه ی مردم حق رای دارند.

انسان موجودی اجتماعی است و برای تامین نیازهایش به مشارکت و همکاری نیاز دارد،هر انسانی حق رای و نظر دارد و مشارکت در انتخابات جلوه عملی این حق است و از آن جا که بین مرد و زن در گوهر انسانیت،آزادی و عقل اختلاف اساسی وجود ندارد در انتخابات نیز فرقی میان زن و مرد نیست ارزش انسان به روح الهی است که در وی دمیده شده است و روح نه مذکر است نه مونث از این رو جنسیت تاثیری براین ارزش ها ندارد.

"مشارکت سیاسی به معنای تصمیم گیری در مقدرات اساسی کشور است از این رو شرکت زنان در تعیین مدیران مسئول اداره جامعه شرکت در تعیین مقدرات اساسی شمرده می شود" جمله فوق بخشی از بیانات آیت الله جوادی آملی است که خود مهر تاییدی بر موافقت اسلام با حضور سیاسی زنان در اجتماع است.

امام خمینی مرجع عالیقدر شیعی و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در این باره فرموده اند:زن مـی تواند در سـاختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی به عهده گیرد. (امام خمینی، ۱۳۷۴، ص ۶۶) ایشان معتقدند: مشارکت سیاسی نه تنها حق زن، بلکه تکلیف اوست: «خانم ها حق دارند در سیاست دخالت کنند، تکلیفشان این است.» (امـام خـمینی، ۱۳۷۴، ص ۶۷) «زن ها باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند.» (امام خمینی، ۱۳۷۴، ص ۷۶)

در قرآن نیز به الگویی از مدیریت یک زن برمی خوریم؛ در سوره نمل ملکه سبا الگویی کامل از مدیریت یک زن بر یک قوم است که با رعایت اصول مدیریت، قومش را به سوی رستگاری دنیوی و اخروی هدایت کرد این زن با درایت و هوشیاری مردمش را که قومی کافر بودند از جهل و کفر نجات داد همانطوری که پیش از آن رفاه مادی و آبادانی دنیا را برای آنان فراهم کرده بود، از آنجا که قصه های قرآن داستان اشخاص نیست بلکه داستان شخصیت ها و الگوهاست معرفی این زن به عنوان مدیر سیاسی جامعه مهر تاییدی است بر حضور موفق زنان در بالاترین مراتب تصمیم گیری و سیاست.

حساسیت زمان در عصر حاضر حضور زنان بر کرسی های سیاسی متناسب از جمله انتخابات را می طلبد و از این رو سیاست مداران کشور باید راه را برای بانوان هموار بکنند و این امر نه تنها به عنوان حق زن تلقی می شود بلکه وظیفه او نیز محسوب می شود زیرا به تعبیر امام خمینی زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند.

قانونتـساوی حـقوق زن و مرد در حقوق سیاسیدر سال ۱۹۲۰به تصویب رسید و در سال ۱۹۴۸ پس از جنگ جهانی دوم، از سوی سازمان ملل اعلان گـردید. کـمیسیون «مقام زن» سازمان ملل در سال ۱۹۵۱میثاق حقوق سیاسی زنانرا به تصویب مـجمع عـمومی رساند. در این میثاق، تضمین شده است کـه زنـان حـق رأی دادن و انتخاب شدن و تصدّی مسائل مـالی و اداری و انـجام کلیه وظایف عمومی را داشته باشند. از آن به بعد حضور زنان در مجالس و مناصب اداری همچون وزارت و ریـاست دیده می شود.

 قانون اسـاسی جـمهوری اسلامی ایـران، کـه پس از انـقلاب شکوهمند ملت ایران به تصویب رسـید، بـر مشارکت سیاسی زنان به عنوان یک حق و یک تکلیف تصریح دارد. اصل ۲۰ قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند کـه همه افراد ملت، اعـم از زن و مـرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارنـد. در اصـل ۲۱ دولت موظّف گردیده است حقوق زن را در تمام جهات تضمین کند. در این قانون، هیچ منعی بـرای حـضور زنان در انتخابات و یا نـمایندگی مـجلس و سایر مشاغل نـیست.

در جمهوی اسلامی ایران نیز روز به روز شاهد حضور موثر زنان بر کرسی های قدرت هستیم و این امید می رود تا در آینده ای نه چندان دور شاهد حضور زنان سیاست مدار ایرانی در عرصه های مهم تری باشیم.