گروه: اخبار
تاریخ: ۶:۵۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
بررسی مؤثری سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی

چکیده افزایش تولید ناخالص درونی سرانه به‌عنوان معیاری برای سنجش کارکرد اقتصادی یک جامعه مطرح هست. تا قبل از این، نظریات موجود اهتمام بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه آدمی به‌عنوان عامل افزایش‌دهنده تولید ناخالص درونی سرانه داشته‌اند، ولی یکی از عوامل مغفول تاثیرگذار بر تولید ناخالص درونی، سرمایه فرهنگی هست. هدف این تحقیق، برآورد […]

چکیده

افزایش تولید ناخالص درونی سرانه به‌عنوان معیاری برای سنجش کارکرد اقتصادی یک جامعه مطرح هست. تا قبل از این، نظریات موجود اهتمام بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه آدمی به‌عنوان عامل افزایش‌دهنده تولید ناخالص درونی سرانه داشته‌اند، ولی یکی از عوامل مغفول تاثیرگذار بر تولید ناخالص درونی، سرمایه فرهنگی هست. هدف این تحقیق، برآورد سرمایه فرهنگی برای استان‌های ایران و ارزیابی مؤثری آن بر تولید ناخالص درونی سرانه استان‌‌ها می‌باشد. پس از آن با بکارگیری از شیوه گشتاور تعمیم‌یافته، مؤثری سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص درونی مورد امتحان و ارزیابی قرار گرفته هست. دستاورد های به‌دست‌آمده، تأییدکننده مؤثری مثبت سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص درونی سرانه می‌باشد، یعنی افزایش سرمایه فرهنگی، علت افزایش تولید ناخالص درونی سرانه می‌شود. از این‌رو سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی می‌بایست اکثر از پیش فرهنگ حاکم بر جامعه و مؤثری آن بر مسائل اقتصادی را مورد دقت قرار دهند و سیاست‌‌هایی را در جهت ترقی شاخص‌‌های فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به‌کار گیرند.

کلیدواژه ها: فرهنگ؛ سرمایه فرهنگی؛ شیوه آنالیز عاملی؛ تولید ناخالص داخلی؛ شیوه گشتاور تعمیم‌یافته

نویسندگان:

سید نهایت صادقی: دانشیار دانشکده اقتصاد، اداره و بازرگانی دانشگاه تبریز

.. العظمی بروجردی (ره)

رضا رنج پور: استادیار دانشکده اقتصاد، اداره و بازرگانی دانشگاه تبریز

 محمد علی متفکر آزاد: مدرس دانشکده اقتصاد، اداره و بازرگانی دانشگاه تبریز

 احمد اسدزاده: دانشیار دانشکده اقتصاد، اداره و بازرگانی دانشگاه تبریز