تاریخ: ۱۴:۲۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
ارزش محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایکنا؛ در دومین روز از برپایی هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست تخصصی محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت برگزار گردید. دکتر عباسعلی زالی و  دکتر محمدحسن روزی طلب اعضای هیأت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل می دادند. اولین مقاله عرضه شده در نشست […]

اهمیت محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایکنا؛ در دومین روز از برپایی هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست تخصصی محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت برگزار گردید. دکتر عباسعلی زالی و  دکتر محمدحسن روزی طلب اعضای هیأت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل می دادند.

اولین مقاله عرضه شده در نشست تخصصی محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت با عنوان «الگوی پایه محیط‌زیست اسلامی-ایرانی پیشرفت » بود که توسط منصور شاه‌ولی؛ استاد دانشگاه شیراز عرضه گردید. وی در این رابطه اعلام نمود: با تشدید بحران های زیست محیطی از اواخر قرن بیستم، یاری طلبیدن از دین برای برطرف آنان محور توجه جهانی جای گرفت. در ایران نیز جایگاه ها علمی مثل الگوی اسلامی ایران پیشرفت درصدد تدوین الگوی پایه محیط زیست برآمد.

وی در ادامه اضافه کرد: رسالت الگو همانا پژوهش های دیدگاهی و عملی برای تصریح علوم زیست محیطی در راستای احیای قداست طبیعت با کمک مراجع اسلامی مثل قرآن و آموزه های اهل بیت ع هست.

محمدرضا بلالی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، تعلیم و ترویج کشاورزی در مقاله ای با عنوان «امانتداری آسان سازی گذار از کنترل‌گری به همکاری با محیط‌زیست و زمینه‌سازی نگاه فرابخشی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»  عنوان نمود: با ترسیم دو تغییر پارادایمی سنت به مدرنیته در رنسانس و صنعتی شدن به سوی توسعه پایدار با بروز بحران محیط‌زیست در نیمه دوم قرن بیستم، ظهور جهانبینی مکانیکی و شیوع کنترل گری بجای همکاری و هماهنگی با طبیعت به عنوان کلیدی ترین عواقب تغییر پارادایم اول که در پارایم دوم بدنبال حل آن می باشند، ذکر گردید.

وی در ادامه اضافه کرد:  بررسی دلایل بحران محیط زیست نشان داد، توسعه فناوری، نهادهای اجتماعی و نگرش به محیط زیست و اعتقادات فردی رابطه ای تنگاتنگ داشته و نبایستی این عاملان را مجزای از یکدیگر در نظر گرفت. به این ترتیب برای ارزیابی انسجام بخش های پنج گانه الگوی پایه ابتدا مدل امانتمدار و عناصر آن به عنوان مدلی که ریشه در سنت اسلامی و ایرانی داشته و در سطح جهانی نیز مورد توجه و بازخوانی هست و قادر هست احیاء کننده همکاری آدم و طبیعت بوده، فردگرائی را به جمع گرائی و مسیولیت و پاسخگوئی را ترغیب نماید، مورد بحث جای گرفت. 

 عنوان پژوهش بعدی عرضه شده در این نشست تخصصی، «راهبردهای آب برای محافظت محیط‌زیست و توسعه ایران » بود که توسط رضا مکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عرضه گردید. آب مرجع کلیدی برای برنامه های توسعه کشور هست.

وی در پایان تاکید کرد: بخش با اهمیت مراجع آب در کشاورزی و پس از ان در بخش های شرب و خانگی و صنعت بکار گرفته میشود. در این راستا باید گفت الگوهای توسعه در کشور حیاتی احتیاج بخش های متفاوت به آب هست. آب و محیط زیست بعنوان دو چالش کلیدی در برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶) اعلام گردیده هست.

دکتر محمدتقی شیخی استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا در ادامه با عرضه تحقیق خود با عنوان «پیامدهای رویکرد زیست‌محیطی: تحلیلی جامعه‌شناختی» گفت: افزایش جمعیت خود تا حد زیادی محیط‌زیست را به اَشکال متفاوت تحت اثرگذاری قرارمی‌دهد،و آن خود بر تندرستی جمعیت و جامعه تأثیرگذار هست.

وی در ادامه توضیحات خود اضافه کرد: طی قرن بیستم زیادتر دانشمندان صرفاً به ارزیابی پدیده جمعیت،تندرستی جمعیت، امنیت زیادتر جمعیت و نظایر آن پرداخته‌اند. این درحالی هست که پیامدهای افزایش جمعیت تا جایی که به محیط‌زیست ذی ربط می‌گردد، کمتر مورد توجه قرار گرفته هست.به همین خاطر،امروزه زیادی از ملل با چالش‌ها و مشکلات ذی ربط به محیط‌زیست روبه‌رو می باشند. همین‌طور،زیادی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که با محافظت تندرستی محیط‌زیست، تندرستی جمعیت را زیادتر می‌توان تأمین کرد.

««نقد برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز در حوزه محیط‌زیست با استناد به دستاوردهای کنفرانس‏های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» دیگر تحقیق عرضه شده در نشست تخصصی محیط زیست و کشاورزی در الگوی پیشرفت بود که توسط دکتر امین نواختی مقدم استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پژوهشگر اردبیلی و طیبه آخوندی دانشجوی پژوهش ها منطقه‌ای دانشگاه پژوهشگر اردبیلی تهیه گردیده بود. دکتر امین نواختی مقدم در عرضه این مقاله گفت:  امروزه خراب کردن محیط‌زیست به‌دست آدم به بحرانی جهانی مبدل شده هست. به همین سبب توجه‌به محیط‌زیست و مراقبت از آن جز اولویت‏ها و سیاست‏های مسولان بیشتر کشورها به‌شمار می‏رود چنان که امروزه کشورها دستیابی به توسعه‏ی پایدار را از طریق مراقبت از محیط‌زیست می‏دانند.

وی در ادامه اضافه کرد: در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، محافظت محیط‌زیست یکی از افق‏های با اهمیت پیشرفت بوده و در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه نیز محیط‌زیست یکی از محورهای با اهمیت آن تلقی می‏گردد. بحران کم آبی و خشکیدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و مشکلات محیطی متاثر از استخراج و تولید نفت و غیره همه این‏ مورد ها لزوم پرداختن به محیط‌زیست را بیشتر از پیش ضروری می‏سازد.

مقاله بعدی عرضه شده در این نشست تخصصی با عنوان «عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی منطقه های روستایی با اهتمام بر اغراض الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط دکترعلی‌رضا کرباسی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد و سیدحسین محمدزاده دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردیده بود. دکترعلی‌رضا کرباسی در این رابطه گفت: یکی از با اهمیت ترین موضوعات طرح شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به رشد همه جانبه اقتصادی در تمامی منطقه های ایران هست. میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از با اهمیت ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هست و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اغراض با اهمیت هر نظام اقتصادی و الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت هست. از ایـن رو، ارزیابی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارنـد از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و یکـی از با اهمیت ترین موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد کلان هست. دستیابی به رشد اقتصادی بالا، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی در منطقه های روستایی هست.

این مطلبو از دست ندید!  تصویر/ طبیعت برفی دودانگه

وی در ادامه اضافه کرد: در این پژوهش با استفاده آمار دوره‌ی زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۶۰ و معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع رابطه رشد اقتصادی در ایران و بخش کشاورزی و روستایی مورد ارزیابی قرار گرفته هست. متغیرهای نیروی کار کشاورزی، سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و بهره وری سرمایه بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارای تاثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ رشد اقتصادی کل دارای تاثیر مثبت اما بی معنی بر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی داشته هست.به همین علت پیشنهاد می‌شود که به منظور توزیع مناسب و تاثیرگذار منفعت های حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی با تاکید بر اغراض الگوی پایه پیشرفت در منطقه های روستایی در کنار پیگیری و تقویت عاملان موثر بر رشد اقتصادی کشاورزی، دولت، برنامه‌های لازم را در قالب توزیع دارایی‌های مولد و فرصت‌های شغلی پر درآمد برای اقشار فقیر روستایی تدوین و اجرایی نماید.

دکتر عباس‌علی زالی [۱] استاد دانشگاه تهران و دکتر  محمدحسن روزی‌طلب دانشیار سازمان تحقیقات، تعلیم و ترویج کشاورزی بترتیب رییس و دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و مراجع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی مقاله خود با عنوان «تحول در ساختار تعلیم عالی و جابه جایی فناوری و تقویت تشکل‌های کشاورزان و بخش خصوصی پیش‌نیاز پیشرفت کشاورزی ایران» از منظر دیگری به ارزیابی این مبحث پرداختند. دکتر روزی طلب در این رابطه گفت:  بخش کشاورزی ایران از گستردگی تصدی گری و مداخله دولت در راستای تامین و توزیع نهاده های تولید (کود، بذر، نهال، سموم، سرم، واکسن، ماشین الات و خدمات فنی و بازرگانی)، صادر کردن مجوزهای غیرضرور و مداخله دولت در تعین نرخ فرآورده ها کشاورزی و غیره رنج می برد و این در حالی هست که دولت در محافظت و صیانت از محیط زیست، آب و مراجع طبیعی کشور (خاک، جنگل، مرتع، ، تنوع زیستی، تالاب ها، دریاچه­ها …)

بنابراین توجه به کشاورزان خرد و دهقانی و توانمند شدن تشکل ها و تعاونی های مورد احتیاج آنان برای تامین نهاده های تولید ، عرضه خدمات فنی و پژوهشی ، بازاریابی ، فروش و یا صادرات فرآورده ها کشاورزی و غیره بایستی در اولویت برنامه های توسعه کشاورزی کشور قرار گیرد.

 « «شاخص‌های الگوی توسعه اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش کشاورزی» دیگر مقاله عرضه شده در این نشست تخصصی بود که توسط دکتر جعفر عزیزی دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، فهیمه گنج‌خانی دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  و محیا تیموری دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس تهیه گردیده بود. دکتر جعفر عزیزی در عرضه این مقاله عنوان نمود: ارزیابی عواقب سیاست­های توسعه در کشور ما نشان می­دهد که توسعه به سبک غربی، نه فقط نتوانسته مثل کشورهای غربی موجب توسعه گردد لکن در مواردی موجب کمرنگ شدن ارزش­های اسلامی ایرانی نیز شده هست.

وی در ادامه بیان کرد: بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش‌های با اهمیت اقتصادی و اجتماعی هست که در توسعه کشور نقش بنیادی دارد. بی شک توجه به توسعۀ کشاورزی و بالا بردن آن طبق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، می­تواند نقش بی بدیلی در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی داشته باشد. در این پژوهش کوشش شده هست تا شاخص­های توسعه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش کشاورزی شناسایی گردد تا ضمن حرکت در مسیر مبانی ارزشی اسلام طبق شرایط تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و شرایط اقلیمی کشورمان، در راستای توسعه بخش کشاورزی گام برداریم. این پژوهش به روش کتابخانه­ای و ارزیابی مراجع پایه­ای اسلامی و ایرانی انجام شده هست.

آخرین مقاله عرضه شده در این نشست تخصصی نیز با عنوان «ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی در مسیر پیشرفت کشور» توسط  دکترعبدالمجید مهدوی دامغانی دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران عرضه گردید. وی در دفاع از این مقاله که با همکاری مریم اکبرپور دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،  و دکتر هادی ویسی دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی خالی شده بود، گفت: غذا از­جمله نیاز­های بنیادی جامعه بشری هست و تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته هست.

تحقق امنیت غذایی از وظیفه ها دولت­ها و از ارکان محافظت و ارتقاء امنیت ملی هست. به بیان دیگر رابطه امنیت غذایی و امنیت ملی رابطه ای دوسویه در مسیر پیشرفت کشور هست.

دکترعبدالمجید مهدوی دامغانی  در خاتمه گفت: دسترسی همگان به امنیت غذایی در راستای اغراض «پیش‌‌نویس اولیه­ی سند الگوی پایه پیشرفت» هست و منتج به اجرای عدالت – از اصول دین اسلام- خواهد گردید. از این­روی مطالعه حاضر در راستای «رویکرد امنیت ملی به الگوی پیشرفت» به ارزیابی رابطه امنیت غذایی و امنیت ملی که مقام مرجع آن دولت­ها می­باشند، می­پردازد.

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از روز گذشته ۱۹ اردیبهشت، به میزبانی مرکز همایش‌های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در حال برپایی هست.