تاریخ: ۶:۱۱ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

خلاصه به‌دنبال توسیع نفوذ اینترنت، تعاملات اجتماعی بین دو جنس به‌ویژه در فضای سایبری ابعاد تازه ای به‌خود گرفته‌اند. این تعاملات ویژگی‌های خاصی داشته و پیامدهایی برای اعضاء اینترنت در راستای دوستی‌ها به‌دنبال داشته هست. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌ها و پیامدهای ارتباطات بین دو جنس در فضای سایبری با استفاده از نظریه‌ی عشق سیال […]

خلاصه

به‌دنبال توسیع نفوذ اینترنت، تعاملات اجتماعی بین دو جنس به‌ویژه در فضای سایبری ابعاد تازه ای به‌خود گرفته‌اند. این تعاملات ویژگی‌های خاصی داشته و پیامدهایی برای اعضاء اینترنت در راستای دوستی‌ها به‌دنبال داشته هست. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌ها و پیامدهای ارتباطات بین دو جنس در فضای سایبری با استفاده از نظریه‌ی عشق سیال زیگمونت باومن هست. سوال کلیدی پژوهش این هست که در ارتباطات و دوستی‌های اینترنتی دانشجوهای، کدام‌یک از ویژگی‌ها و پیامدهای تماس‌های شبکه‌ای نمود بیشتری دارد؟ این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌شیوه‌ «بحث گروهی متمرکز» در بین دانشجوهای دختر دانشگاه گیلان انجام گرفت. نتیجه های نشان می‌دهند که رقیق‌بودن، سادگی و گمنامی در تماس‌های شبکه‌ای و علاوه بر این آزادی که در فضای سایبری به‌دست می‌آورند موجب گرایش بیشتر از اندازه جوانان به اینترنت و دوستی‌های اینترنتی شده هست. آن‌ها در عین آگاهی از پیامدهای منفی این تماس‌ها، مثل عدم اعتماد و عدم‌تعهد و ناپایداری این‌ نوع ارتباطات، اغلب نگرش مثبتی به ‌روابط و دوستی‌های اینترنتی داشتند و حتی تمایل به ازدواج از طریق این رابطه‌ها نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود.

کلیدواژه ها: ارتباطات اینترنتی؛ عشق سیّال؛ تماس‌های شبکه‌ای؛ بحث گروهی معطوف

نویسندگان:

محمدامین کنعانی: استادیار جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

حمیده محمدزاده: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان و استاد دانشگاه پیام‌نور