تاریخ: ۸:۴۳ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
اثرگذاری سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه اعضاء ایرانی فضای  مجازی

خلاصه   مبحث مقاله، مطالعه اثرگذاری سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه اعضاء ایرانی فضای سایبری (موردمطالعه: سایت صدای آمریکا) هست. دولت آمریکا در کوشش هست با اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در قالب دیپلماسی عمومی اغراض سیاست خارجی خود را به‌پیش ببرد. با شکل‌گیری اینترنت، استفاده از ظرفیت‌های آن در دستور کار دولت آمریکا […]

خلاصه

 

مبحث مقاله، مطالعه اثرگذاری سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه اعضاء ایرانی فضای سایبری (موردمطالعه: سایت صدای آمریکا) هست. دولت آمریکا در کوشش هست با اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در قالب دیپلماسی عمومی اغراض سیاست خارجی خود را به‌پیش ببرد. با شکل‌گیری اینترنت، استفاده از ظرفیت‌های آن در دستور کار دولت آمریکا جای گرفت و پدیده سایبر دیپلماسی به‌عنوان زیرمجموعه تازه دیپلماسی عمومی تشکیل شد. وزارت خارجه آمریکا طرح‌هایی را در حوزه سایبر دیپلماسی باهدف تأثیرگذاری بر اذهان ایرانیان و ازجمله ایجاد سایت صدای آمریکا به اجرا درآورده. سوال کلیدی مقاله این هست: استفاده از سایت صدای آمریکا چه تأثیری بر دیدگاه اعضاء ایرانی فضای سایبری داشته هست؟ برای جواب به این سوال از روش آنالیز محتوای کیفی سایت صدای آمریکا و ارسال پرسشنامه برای اعضاء اینترنت، استفاده گردید. فرضیه کلیدی آن هست که اعضاء سایت صدای آمریکا، زیادتر تحت اثرگذاری پیام‌های سایبر دیپلماسی آمریکا بوده و این موجب ایجاد نگرش منفی نسبت به وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران در آن‌ها می‌شود.

 

کلیدواژه ها: دیپلماسی عمومی؛ سایبر دیپلماسی؛ ایالات متحده آمریکا؛ اینترنت؛ صدای آمریکا

نویسندگان:

سیدمحمد طباطبایی: دانشیار گروه ارتباطات بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 حسین سلیمی: استاد گروه ارتباطات بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 احسان موحدیان: دانشجوی دکتری ارتباطات بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی