گروه: اخبار
تاریخ: ۴:۱۰ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

خلاصه مقاله: ازاین‌رو این پژوهش باهدف ارزیابی اثرگذاری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مثل فیس‌بوک، تلگرام، تانگو، وایبر و … بر احساس امنیت اجتماعی و هویت ملی دانشجوهای دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام گرفت. بههمین منظور ۱۸۱ نفر از دانشجوهای دانشگاه آزاد اسلامی که به¬روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند به پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، […]

خلاصه مقاله:
ازاین‌رو این پژوهش باهدف ارزیابی اثرگذاری استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مثل فیس‌بوک، تلگرام، تانگو، وایبر و … بر احساس امنیت اجتماعی و هویت ملی دانشجوهای دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام گرفت. بههمین منظور ۱۸۱ نفر از دانشجوهای دانشگاه آزاد اسلامی که به¬روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند به پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، احساس امنیت اجتماعی و هویت ملی جواب دادند. یافتهها: نتیجه های آنالیز واریانس چند متغیره نمایش داد که از مؤلفه‌های احساس امنیت اجتماعی، مؤلفه کارکرد ناجا و مقررات حکومتی در دو گروه اشخاص دارای عضویت در شبکه‌های اجتماعی و اشخاص غیر عضو معنی‌دار می‌باشد. با توجه به میانگین‌ها مشخص می‌شود که دانشجوهای دارای عضویت در شبکه‌های اجتماعی احساس امنیت اجتماعی کمتری نسبت به همتایان غیر عضو خود اکتساب کرده‌اند. علاوه بر این نتیجه های آنالیز واریانس یک‌راهه نشانگر این نکته بود که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه (گروه دارای عضویت در شبکه‌های اجتماعی و اشخاص غیر عضو) در متغیر هویت ملی وجود دارد. بحث و نتیجهگیری: نتیجه های تحقیق بیانگر از آن هست که بایستی کارهای آگاهیبخشی و مدیریتی در زمینه میزان و محتوای مورداستفاده در شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد.

کلیدواژگان: شبکه‌های اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، هویت

نویسندگان:

آیت اله فتحی ,بابک موسویفر ,نورمحمد رضایی ,ابراهیم نوری