تاریخ: ۴:۴۱ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

خلاصه هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج‌درمانی با رویکرد دینی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی، با روش پیش امتحان، پس امتحان و گروه گواه بود. جامعه آماری را زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهرستان ری تشکیل ­دادند که با رعایت ملاک­های ورود و خارج شدن ۱۲ زوج انتخاب و در […]

خلاصه

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج‌درمانی با رویکرد دینی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی، با روش پیش امتحان، پس امتحان و گروه گواه بود. جامعه آماری را زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهرستان ری تشکیل ­دادند که با رعایت ملاک­های ورود و خارج شدن ۱۲ زوج انتخاب و در دو گروه تست و گواه قرار گرفتند. وسیله پژوهش، پرسشنامه رضایت زناشویی پژوهشگر ساخته و پروتکل زوج درمانی با رویکرد دینی پژوهشگر ساخته بود. دخالت صورت گرفته بر روی گروه تست به مدت ۱۳ جلسه سه ساعت و نیم بوده و یکبار در هفته اجرا گردید. بعد از اتمام دخالت از هر دو گروه پس امتحان گرفته گردید. برای تجزیه و آنالیز داده­ها از آنالیز واریانس چند متغیره استفاده گردید. نتیجه های نمایش داد که زوج درمانی با رویکرد دینی رضایت زناشویی زوجین گروه تست را در قیاس با گروه گواه به طور معناداری افزایش داده هست.

کلیدواژه ها: رضایت زناشویی؛ زوج درمانی با رویکرد دینی؛ پروتکل زوج درمانی؛ روان‌شناسی اسلامی؛ روان‌شناسی خانواده

نویسندگان:

جعفر جدیری: دانشجوی دکترای روان‌شناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

 علی فتحی آشتیانی: استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

 فرشته موتابی: دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

 حمیدرضا حسن‌آبادی: استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

دو فصلنامه پژوهش ها اسلام و روان شناسی – دوره ۱۱، شماره ۲۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶ .