گروه: اخبار
تاریخ: ۲:۴۶ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
آنچه زوجین در مورد حقوق و تکالیف یکدیگر باید بدانند

سرویس سبک زندگی فردا: طبق ماده‌ی ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می باشند و باید با هم با صمیمیت و احترام متقابل مشی کنند. علاوه بر این مطابق ماده‌ی ۱۱۰۴ این قانون، زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر مساعدت کنند و به طور […]

سرویس سبک زندگی فردا: طبق ماده‌ی ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می باشند و باید با هم با صمیمیت و احترام متقابل مشی کنند. علاوه بر این مطابق ماده‌ی ۱۱۰۴ این قانون، زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر مساعدت کنند و به طور اساسی مشارکت در ایجاد رفاه در خانواده من جمله با اهمیت ترین اغراض تشکیل خانواده هست.

زوجین حقوق و تکالیف یکدیگر را خوب تر بشناسند     قانونگذار بطور اختصار به این بخش از حقوق و تکالیف زوجین پرداخته و در حقیقت آن را به عرف واگذار کرده هست؛ برای مثال وفاداری زوجین به همدیگر من جمله اصول پایه‌ای در تشکیل یک خانواده هست که صریحا در قانون ذکر نشده، اما عرف ایران و جهان یکی از پایه‌ای‌ترین اصول زندگی مشترک هست.

حقوق و تکالیف زوج:

حقوق و تکالیف زوج به دو بخش مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود که با اهمیت ترین آن در ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی با عنوان رئیس مرد منعکس شده هست. این ماده قطعی داشته که «در ارتباطات زوجین، رئیس خانواده از خصایص شوهر است». رئیس مرد بر خانواده دارای آثار و تبعاتی من جمله مورد ها زیر هست:

۱. اقامتگاه زن جز درباره ها خاص، همان اقامتگاه شوهر هست (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)

۲. نفقه‌ی اشخاص خانواده با پدر هست (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی)

۳. پدر، ولی قهری اولاد مشترک شمرده می‌شود (ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی)

۴. تمکین زن (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)

۵. بازداشتن زن از شغل در تضاد مصالح خانوادگی (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی)

اقامتگاه زن جز درباره ها خاص، همان اقامتگاه شوهر هست (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)۲. نفقه‌ی اشخاص خانواده با پدر هست (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی)۳.

پدر، ولی قهری اولاد مشترک شمرده می‌شود (ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی)۴.

حقوق و تکالیف زوجه:

تمکین زن (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)۵. بازداشتن زن از شغل در تضاد مصالح خانوادگی (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی)مهمترین تکالیف مرد نسبت به زوجه در زندگی مشترک پرداخت نفقه و مهریه به زن هست. طبق ماده‌ی ۱۱۰۶، در عقد دایم؛ نفقه‌ی زن بر عهده‌ی شوهر هست. نفقه عبارت هست از مسکن، لباس، غذا و اثاث زندگی که بطور متعارف با وضع زن متناسب باشد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و خادم در حالتی که زن دارای خدمه باشد.

طبق ماده‌ی ۱۱۰۸ قانون مدنی، هرگاه زن بدون سبب مشروع از ادای وظیفه ها زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

یکی از حقوق زن، تعلق مهریه و نفقه به محض واقع شدن عقد نکاح به او هست.